31/10/2020 -

Các Thánh

714
Sự hiệp thông giữa các thánh làm cho chúng ta hiệp nhất hơn bao giờ hết ​

S HIP THÔNG GIA CÁC THÁNH LÀM CHO CHÚNG TA HIP NHT HƠN BAO GI HT
 
Tác giả: José Manuel Fidalgo Alaiz
Chuyển ngữ: Phêrô Phm Văn Trung
Từ: opusdei.org

Chúng ta hãy tn dng cơ hđể chăm chúđời sng ni tâm ca mình, cu nguyn, đồng hành và chăm sóc nhng người thân yêu ca chúng ta và nhng người mà chúng ta mang trong lòng trí ca chúng ta, ngay c khi h  xa chúng ta. Điđó nm trong tm tay ca mi người. Đó là c mt chương trình cđời sng tâm linh cho nhng ngày b giam hãm và cách ly, nhng ngày này đang t ra là khó khăn.

Vào ngày t bit, trước khi đi chu cuc kh nn, Chúa Giêsu đã trìu mến nói vi các tông đồ (hay vi các bn ca Người, như Ngài quen gi h): “Thy s không để các con m côi” (Gioan 14,18). Ngài không mun h cm thđơđộc trong nhng thđim khó khăn này. Như th Ngài mun nói vi h rng: Anh em bun là chuyn bình thường, anh em biết rng gi kh nn ca Ta và ca cái chết ca Ta trên thp giá đang đến gn; nhưng ni bun ca anh em s ch thoáng qua. Sau đó, Ngài nói thêm: “Thy s gp li anh em và lòng anh em s vui mng; và nim vui ca anh em s không ai ly khi anh em được” (Gioan 16:22).

Cuđồng hành tuyt vi.

Không gì và không ai có th lđi nim vui t trái tim ca người Kitô hu, vì biết mình luôn đượđồng hành bng Tình Yêu vi mt ch Y viết hoa. T tình yêu vô b bến và vô điu kin ca mt Thiên Chúa, Đấng đã to dng nên người Kitô hy, Đấng đã cu ngườy và đã thường xuyên tha th cho ngườy. T mt Thiên Chúa, vì yêu thương, đã tr thành mt người trong chúng ta, rt gn gũi vi chúng ta, để chia s lch s ca chúng ta và chết vì nhng ti li mà Ngài không phm phi. Đó là mt tình yêu không gii hn và mnh hơn c s chết. Thiên Chúa - hay Chúa Giêsu Kitô hng sng - luôn  vi chúng ta. Ngài đã ha rt rõ ràng: “Và Th cùng các con mi ngày cho đến tn thế (Mt 28,20).

Trong hoàn cnh vt v rđặc bit và khá thm thương này mà chúng ta đang sng cùng vi s lây lan cđại dch COVID-19, chân lý v đức tin ca chúng ta có th an i chúng ta và lđầy chúng ta bng hy vng, đặc bit nếu chúng ta nghĩ v s hin din không ngng và tràn đầy tình yêu ca Thiên Chúa  bên cnh chúng ta.

 
CHÚNG TA KHÔNG BAO GI ĐƠĐỘC. CHÚA GIÊSU KITÔ ĐANG SNG, NGƯỜ GN CHÚNG TA VÀ LUÔN ĐỒNG HÀNH VI CHÚNG TA. ĐÓ KHÔNG PHI LÀ VĐỀ CA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, S HIN DIN CA NGÀI LÀ RT THT, S HIN DIĐÓ CÓ SC MNH; CÁ NHÂN NGÀI GN GŨI VI MI CHÚNG TA.

Chúa Giêsu, kết hip vi Chúa Cha trong Chúa Thánh Thn, gn gũi vi chúng ta hơn chúng ta gn gũi vi chính mình: intimior intimo meo, Thánh Augustinô đã nói vi tt c lòng nhit thành t kinh nghim riêng ca mình.

Nhng ngày b giam hãm này là mt cơ hi tuyt vđể thc hin mt chút hi tâm, cu nguyn, khám phá hoc thm chí tái khám phá s hin din này ca Thiên Chúa trong cuc sng ca chúng ta. Cùng vi Chúa Con, có Chúa Cha và Chúa Thánh Thn: ba ngôi v thn linh rt gn gũi vi tôi và luôn thách thc tôi trong lòng tôi; Đấng đến gp tôi, Đấng c gng bđầu mt cuđối thoi vi tôi cách đầy hng khi, sáng sut và bình tâm tr li - vđiu kin là lng nghe và chp nhn ân hu này. Mt cuđối thoi vang vng, đôi khi thm chí không th din t được,  sâu thm trong tôi.

Chúng ta được to dng để sng trong s gn gũi vi Ngài. Thiên Chúa là người bđồng hành tt nht trong tt c: Ngài thc s lđầy chúng ta vi tình yêu và bng tình yêu ca Ngài, Ngài đã mang li mt ý nghĩa mi cho mi th: ngay c cho đau kh, thm chí cho cái chết, đối cho tt c mi biến c, ngay c đối vi nhng người tưởng như vô dng mt cách tuyt vng.

Để mi gi người ph n Samaria tiếp tc tìm kiếm không ngng, Chúa Giêsu đã nói vi ch“Nếu ch nhn biếơn hu ca Thiên Chúa” (Gioan 4,10). Điu gì s xy ra nếu trong nhng ngày sng cách ly không mong mun này, chúng ta thành công trong vic khám phá thêm mt chút ân hu ca Thiên Chúa? Li mi gi này không ngng vang lên trong cuc sng ca chúng ta, li mđó kêu gi chúng ta tìm kiếm ân hu đó không ngng, thm chí gđôi n lc ca chúng ta khi cuc sng tr nên khó khăn hơn. Làm sao Thiên Chúa có th tướđi nhng ân hu ca Ngài, ngay khi chúng ta cn chúng nht, đang khi chúng ta cu xin Ngài ân hu y ngay lp tc, và khi chúng ta tìm kiếm Ngài?

S hip thông gia các thánh

Thiên Chúa cũng làm cho mình hin din qua trung gian s hin din ca nhng người khác. Mt s gn gũi vượt xa s hin din th lý đơn thun; S hin diđó mi gi chúng ta thăm dò nhng chiu sâu không th nm bt ca mi tương quan ca chúng ta vi Thiên Chúa. Tình yêu thương gn kết chúng ta vi nhng người khác. Đó không phi là nhng gì chúng ta nhn thy sao, ngay c khi chúng ta không th  bên nhng người mình yêu thương? Tình yêu vượt qua gii hn ca không gian và thi gian, nó có th gn kết nhng con người xa cách nhau nhưng thc s yêu nhau; đó là mt tình yêu hp nht, mang các đặđim ca mt Ngôi v, mt khuôn mt mang trong mình tt c các khuôn mt ca trái đất. Trong kinh “Tin Kính”, chúng ta thường xuyên nhc li mt chân lý đức tin: “Tôi tin các thánh thông công”.

S hip thông ca các thánh là mt thc tế tuyt vi, nó ging như mt t đồng nghĩa vi t Giáo hi, vì tt c các tín hđều là mt thân th trong Chúa Kitô, Ngài là đầu ca thân th. S sng ca Chúa Kitô trong Thánh Thn – tri rng cho tt c nhng ai vhip nht vi Ngài và hip nht vi nhau như nhng chi th ca cùng mt thân th, như Giáo lý ca Giáo hi Công giáo nói, “Bi tt c các tín hu hp thành mt thân th duy nht, cái tt ca người này được thông truyn cho các người khác... nên phi tin là có s hip thông nhng điu thin ho trong Hi Thánh. Thành phn quan trng nht trong Hi Thánh là Đức Kitô, vì Người là Đầu .... Do đó, s thin ho cĐức Kitô được thông truyn cho tt c các chi th và s hip thông này được thc hin qua các bí tích ca Hi Thánh" (T.Tôma Aquinô.,symb.10). "Ch có cùng mt Thánh Thn duy nhđiu khin Hi Thánh, nên tt c  nhng điu thin ho Hi Thánh nhđược, tt yếu tr thành vn chung" (Sách giáo lý Rôma 1,10,24)” (s 947).

 
TÌNH YÊU THƯƠNG GN KT CHÚNG TA VI NHNG NGƯỜI KHÁC. ĐÓ CHNG PHI LÀ NHNG GÌ CHÚNG TA ĐANG THY SAO, NGAY C KHI CHÚNG TA KHÔNG TH  BÊN NHNG NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG?

Sách giáo lý cũng nói rng, “Thut ng "các thánh hip thông" có hai nghĩa liên kết cht ch vi nhau: "hip thông trong các s thánh" (sancta) và "hip thông gia nhng người thánh" (sancti). "Sancta sanctis: ca thánh cho người thánh". Đây là li ch tế xướng lên trong nhiu nghi l phng v Đông Phương lúc nâng cao Mình Máu Thánh trước khi cho hip l. Các tín hu (sancti) được nuôi dưỡng bng Mình và Máu Đức Ki-tô (sancta) để tăng trưởng trong s hip thông ca Thánh Thn (Koinônia) và truyn s hip thông này li cho thế gii” (s 948).

Ơích linh thiêng to thành mt “ngun qu chung” (kho tàng ân phúc) trong Giáo Hi, là nhng ân t ph quát và vô hn vì chúng đến t Thiên Chúa, trong Chúa Kitô. Chúa Kitô là ngun vô tn ca nhng ơích này: s hip thông trong đức tin, ân sng ca các bí tích và các ân t, các đặc sng và ca ci vt cht, được phân phát cho các chi th trong thân th Chúa Kitô, “Trong cng đoàn tiên kh Giêrusalem, các môn đệ "đã chuyên cn nghe các tông đồ ging dy, luôn hip thông vi nhau, siêng năng tham d l b bánh và cu nguyn không ngng" (Cv 2,42): 185. Hip thông trong đức tin. Đức tin ca các tín hu là đức tin ca Hi Thánh nhn t các tông đồđó là kho tàng s sng s tr thành phong phú khi được chia s. Hip thông nh các bí tích. "Mi ngườđềđược hưởng nh hiu qu ca các bí tích. Các bí tích kết hip chúng ta vi nhau và vĐức Kitô, đặc bit phép Thánh Ty là cđón mi người vào Hi Thánh. Hip thông trong dân Thánh là hip thông nh các bí tích... Bí tích nào cũng to s hip thông, vì kết hip chúng ta vi Thiên Chúa... Hơn mi bí tích khác, bí tích Thánh Th đưa chúng ta vào s hip thông trn vn" (Sách Giáo Lý Rô-ma 1,10,24). Hip thông nh các đặc sng: trong s hip thông ca Hi Thánh, Chúa Thánh Thn "còn ban các ân sng đặc bit cho mi thành phn tín hu..." để xây dng Hi Thánh (x. LG 12). Và "Thánh Thn t mình ra nơi mi người mt cách là vì ích chung" (1 Cr 12,7). "H để mi s làm ca chung" (x. Cv 4,32): "Ki-tô hu chân chính phi coi tt c nhng gì mình có như là tài sn chung ca mi người, luôn sn sàng và nhit thành cu giúp k khn cùng" (x. Sách Giáo lý Rôma 1,10,27). Kitô hu là người qun lý tài sn ca Chúa (x. Lc 16,1.3)” (Sách Giáo lý ca Giáo hi Công giáo, s 949-952).

 
HOA TRÁI CA CÁC BÍ TÍCH THUC V MI NGƯỜI. CUC SNG VÀ ÂN SNG NHĐƯỢC BI MT TRONG CÁC THÀNH VIÊN CA THÂN TH S LAN TRÀN TRÊN TOÀN B THÂN TH. TT C NHNG GÌ TĐẸP MÀ TÔI NHĐƯỢC, CŨNG S TO ÂM HƯỞNG NƠI MI NGƯỜI.

Chân lý cđức tin này thc s có th giúp tôi cm thy kết hip vi nhng người khác, đặc bit là trong nhng thđim khó khăn. Khi tôi cu nguyn, điđó tt cho tt c anh ch em trong đức tin ca tôi, cho tt c nhng người tôi yêu thương, ngay c khi h  xa tôi, và ngay c khi tôi không biết h. Mi s liên kết tôi vi Chúa Kitô, mđiđến vi tôi t Ngài đềđược chia s cho tt c mi người, đều tr thành s tr giúp cho tt c mi người. Điu này cũng áp dng cho các bí tích mà ngày nay,  nhiu nơi, không th được c hành cho các tín hu; nhưng các bí tích tác động lên mi người. Ngay c khi ch có mt Thánh l được c hành trên thế gii, tt c chúng ta s sng nh đó, vì Thánh l là ci ngun hin thc hóa hoa trái vô hn cơn cu chuc: cuc kh nn, cái chết và s phc sinh ca Chúa Giêsu Kitô.
 
CÁC BÍ TÍCH MÀ NGÀY NAY,  NHIU NƠI, KHÔNG TH ĐƯỢC THC HIN CHO CÁC TÍN HU VN TÁC ĐỘNG ĐẾN MI NGƯỜI.

Tình yêu ca tôi dành cho Chúa ging như mt li cu nguyn trong sáng và tin tưởng, điu này cũng áp dng cho lòng sùng kính ca tôi đối vi M Maria, đối vi Thánh Giuse, các v thánh khác nhau, nhưng cũng đối vi công vic ca tôi và nhng bn phn hàng ngày ca tôi được thc hin vi tình yêu thương, đối vi nhng khó chu mà tôi phi nhn ni chđựng. Mi th đều tr nên ơích cho toàn th Giáo hi, tc là gia đình ca tôi, người thân ca tôi, bn bè tôi, v.v... mà còn cho tt c nhng ai cơđó nht, nhng người mà tôi có th không biết, nhưng Chúa biết. Hay cho nhng ngườđã khut, nói ngn gn là cho tt c mi người! Nhng người bnh tt, người hp hi, nhng ngườđau kh trong hoàn cnh hin ti, cũng nhđược s sng thiêng liêng qua s kết hp ca tôi vi Thiên Chúa, nghĩa là qua li cu nguyn ca tôi, nhng hy sinh nh bé ca tôi, công vic ca tôi, nhng vic phc v mà tôi trao cho nhng người khác, tt c nhng chi tiết nh nht hàng ngày được thc hin bng tình yêu.

Tình yêu mà tôi đặt vào trong vic giúp đỡ ai đó, an i ai đó, làm cho ngườđó hnh phúc, nói mt cách siêu nhiên, cũng chính tình yêu đó thúc đẩy tôi cu nguyn và dâng nhng hy sinh nho nh cho nhng người có th không gn tôi v mt th xác nhưng rt gn Trái tim ca Chúa Giêsu. Mi ln như thế là mt s giúp đỡ thc s, mt tình yêu thương thc s, mt hođộng bác ái hiu qu.

Gn hơn bao gi hết

“Không ai trong chúng ta sng cho chính mình, và không ai trong chúng ta chết cho chính mình” (Rm 14: 7). Sách Giáo lý ca Giáo hi Công giáo: "Nhng hành vi nh nht ca chúng ta được thc hin trong tình bác ái vang di vì li ích ca tt c mi người, trong tình liên đới này vi mi người, dù sng hay đã chết, da trên s hip thông ca các thánh" “Hip thông nh đức ái : trong mu nhim các thánh hip thông, "không ai trong chúng ta sng cho mình cũng như không ai chết cho chính mình" (x. Rm 14,7). "Nếu có mt b phn nào đau thì mi b phn cùng đau. Nếu mt b phn nào được v vang thì mi b phn cũng vui chung. Và anh em là Thân Th Đức Kitô và mi người là mt b phn" (x. 1Cr 12,26-27). "Đức ái không tìm tư li" (x. 1Cr 13,5). Mi vic nh nht làm trong đức ái đều hu ích cho mi người, vì mi người dù sng hay chếđều liên đới vi nhau trong mu nhim các thánh hip thông. Mi ti lđều làm tn thương s hip thông này” (s 953) .

Tt c chúng ta đều hip nht vì chúng ta tham gia vào chính s sng ca Chúa Kitô. Tt c chúng ta đều giúp đỡ ln nhau, và chúng ta đồng hành h tr ln nhau. Chúng ta hp nht vi các v thánh trên tri mà chúng ta cu khn, và vi nhng ngườđã khuđã ri b chúng ta và nhng người vn cđược thanh ty (là nhng người mà chúng ta cu nguyn thay cho). Và chúng ta, nhng người còn sng trên đất, gia nhng khó khăn và đau khđược kết hip vi Chúa Kitô. Tt c đều kết hip cht ch vi nhau!

Nh s hip thông ca các thánh, chúng ta có th thc s cm thy mình có được s đồng hành tt lành. Điđó mang li cho chúng ta rt nhiu sc mnh để hành động, rt nhiu an tâm và tin tưởng. Truyn thng ca Giáo hi luôn thúc gic các tín hu cu khn các v thánh, là nhng người soi dn h. Nh s h tr đồng hành ca các thánh, nh s kết hp vi Chúa, chúng ta có th chăm sóc ln nhau, được nâng đỡ nh s hip thông này gia các thánh.

 
TRONG KHONG THI GIAN CÓ V NHƯ KHÔNG HOĐỘNG, CHÚNG TA CÓ TH TRAU DI RT TĐỜI SNG NI TÂM CA MÌNH VÀ ĐỒNG HÀNH VI MI ANH EM CA MÌNH ĐANG GP NGUY HIM.

Thánh Josemaría, trong hoàn cnh hết sc khc nghit ca chiến tranh và bách hi, cũng phi sng mt thi gian b giam cm cưỡng chế mt nơi cht hp và đông đúc, vi s đồng hành ca mt s người con thiêng liêng ca ngài. Điu này xy ra trong Ni chiến Tây Ban Nha, t tháng 4 đến tháng 8 năm 1937, trong mt căn h nh ca Honduras Legation  Madrid. Mt vài trích đon t li rao ging ca ngài vào thđiđó đã được truyn ti cho chúng ta.

Mt mt, ngài rt bn tâm và lo lng v nhiu người thân yêu ca ngài và nhng ngườđã phi chy trn khp Tây Ban Nha và nhng người mà ngài không th duy trì bt k liên lc nào; mt khác, ngài vn thanh thn, vn có mt cm thc siêu nhiên ln lao và tin cy vào Thiên Chúa, ngài nói: “Vì s hip thông ca các thánh, chúng ta không bao gi cm thy cô đơn vì chúng ta nhđược mt dòng chy tr giúp linh thiêng liên tc.” Suy ngm v thc tế này s khiến chúng ta phi t vn bn thân, t hi bn thân rng chúng ta đã cư x như thế nào  đây,  mt nơi có v ging mt nhà tù. Trong khong thi gian có v như không hođộng đối vi chúng ta, chúng ta rt có th trau dđượđời sng ni tâm ca mình và đồng hành vi mi anh em ca chúng ta đang gp nguy him.

Chúng ta không còn cách nào khác là ct gim các hođộng ca mình, nhưng đừng ct gim tình yêu ca chúng ta! Chúng ta hãy không ngng gi s giúp đỡ ca mình đến cho tt c mi người, nam cũng như n, cho toàn th nhân loi, qua s hip thông ca s sng và tình yêu này, chính là Giáo hi. Chúng ta hãy tn dng các phương tin công ngh để th hin s gn gũi ca mình vi nhng người cn nó. Chúng ta đừng mt cnh giác, trái li, chúng ta hãy nhân đôi li cu nguyn mi ngày cho tt c mi người: đó s là mt s tr giúp thiêng liêng thc s. Chính vì thế, chúng ta s cm thy mình có được ngườđồng hành và được yêu thương hơn bao gi hết. 
 
Vì thế, nếu các thánh đã đồng hành vi chúng ta và nâng đỡ chúng ta t thiên đàng, như Thánh Josemaríđã nói trong ln suy nim này, thì M Vô nhim Nguyên ti ca chúng ta s còn chăm sóc chúng ta nhiu hơn na. Tht an i biết chng nào khi có th cu khn M! Và chúng ta cũng hãy hướng v Thánh C Giuse, ngườđược Thiên Chúa đặt làm đầu gia đình ca Ngài trên đất, chúng ta hãy xin Thánh C Giuse nâng đỡ chúng ta và dy chúng ta rng lượng chăm sóc tt c mi người, bi vì chúng ta đang  trong mđoàn ngũ nhng người tt lành như vy, trong s hip thông ca tt c các thánh và trong tình yêu ca Thiên Chúa.

 
114.864864865135.135135135250