Tâm tình ngày tuyên lại lời khấn
Tâm tình ngày tuyên lại lời khấn
/ 467 / Cđ. AlC Philippines
“Chúa ơi ánh sáng tình yêu của Ngài đang chiếu dọi vào giữa bóng đêm. Ôi Giê-su, Ánh sáng thế gian, xin chiếu sáng trên chúng con và giải thoát chúng con bởi sự thật…” ...