26/12/2019 -

LỊCH DÒNG

207
Lịch Phụng vụ 01/2020
NĂM DƯƠNG LỊCH 2020
THÁNG GIÊNG

Ý cầu nguyện
Xin cho các Kitô hữu, các tín đồ của các tôn giáo khác,
và tất cả những người thiện chí
biết cùng nhau xây dựng hoà bình và công lý trên thế giới.


01/
01
07/
12
Tr T.Tư. Lễ MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng.
Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.
* Kỷ niệm ngày lãnh SL Thành lập Dòng 1973
* Bổn mạng Tv. Xuân Hiệp

†.Nt. Êmilia Nguyễn Thị Mến (1961)
†.Nt. Anna Bùi Thị Phan (2011)
   
02 08 Tr T.Năm. St. Basiliô Cả và St. Grêgôriô Nazianzênô, Gm, TSHT. Lễ nhớ. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.
   
03 09 Tr T.Sáu. 1Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34
   
04 10 Tr T.Bảy. St. nữ Dơdilava, Hđđ, Lễ nhớ
1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.
   
05 11 Tr CN CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng.
Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Học (2007)
   
06 12 Tr T.Hai. Tv II. 1Ga 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25.
   
07 13 Tr T.Ba. St. Râymunđô OP, Lm. Lễ nhớ
1Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Đãng (2006).
   
08 14 Tr T.Tư. 1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.
†.Nt. Maria Phạm Thị Nhung (1990)
†.Nt. M.Martin Nguyễn Thị Nhiệm (1991)
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Phương (2014)
   
09 15 Tr T.Năm. 1Ga 4,19 - 5,4; Lc 4,14-22a.
   
10 16 Tr T.Sáu. 1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.
   
11 17 Tr T.Bảy. 1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.
     
12 18 Tr CN. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 42,1-4.6-7; Cv 10.34-38; Mt 3,13-17.
 
MÙA THƯỜNG NIÊN
Bài đọc I của ngày trong tuần: NĂM CHẴN (II).
       
13 19 X T.Hai. Tuần I TN. Tv I. 1Sm 1,1-8; Mc 1,14-20.
     
14 20 X T.Ba. 1Sm 1,9-20; Mc 1,21b-28.
†.Nt. Maria Ng.Thị Ca (1996)
     
15 21 Đ T.Tư. St. Phanxicô Capilát - Phêrô San, OP và các bạn, Tđ, Lễ nhớ.
1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.
†.TH. Maria Nguyễn Thị Ngắm (2000)
     
16 22 X T.Năm. 1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.
   
17 23 Tr T.Sáu. St. Antôn, VP. Lễ nhớ. 1Sm 4,1-11; Mc 2,1-12.
†.Nt. Rosa Nguyễn Thị Khen (1995)
     
18 24 Tr T.Bảy. St. Magarita Hungary, OP, Tn. Lễ nhớ.
1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mc 2,13-17.
Bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất.
     
19 25 X CN II TN. Tv II.
Is 49, 3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.
     
20 26 X T.Hai. 1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.
†.Nt. Catarina Nguyễn Thị Liên (1979)
     
21 27 Đ T.Ba. St. Anê, Tn, . Lễ nhớ.
1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.
     
22 28 X T.Tư. 1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.
     
23 29 X T.Năm. 1Sm 18,6-9.19,1-7; Mc 3,7-12.
†.TH. Maria Nguyễn Thị Lành (1996)
†.Nt. Maria Phạm Thị Lân (2018) – giỗ 2 năm
     
24 30 Tr T.Sáu. St. Phanxicô Salêsiô, Gm, Tsht. Lễ nhớ.
1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.
     
25 01/
01
Tr T.Bảy. St. PHAOLÔ TRỞ LẠI. Lễ kính.
Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22);  Mc 16,15-18.
Kết thúc tuần lễ cầu cho hiệp nhất.
†.Nt. Têrêsa Lê Thị Lụa (2006)
       
    Tr MỒNG MỘT TẾT. CẦU BÌNH AN NĂM MỚI.
Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34.
       
26 02 X CN III TN. Tv III.
Is 8,23b–9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23
(Chúa Nhật Tôn Vinh Lời Chúa)[1]
 
  Tr MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN.
Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
     
27 03 Tr MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG VIỆC.
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
     
28 04 Tr T.Ba. St. TÔMA AQUINÔ, Lm, Tsht. Lễ kính.
Kn 7,7-10.15-16 (Ep 3,8-12); Ga 17,11b-19.
* Bổn mạng Cđ. Philippines
   
29 05 X T.Tư. 2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.
     
30 06 X T.Năm. 2Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25.
     
31 07 Tr T.Sáu. St. Gioan Bosco, Lm. Lễ nhớ.
2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34.
 
 
[1] ĐTC Phanxicô, Tự sắc Aperuit illis, 30.9.2019.
114.864864865135.135135135250