01/01/2022 -

LỊCH DÒNG

867
THÁNG HAI
 
  • Ý CẦU NGUYỆN
Cầu cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh hiến: Chúng ta cám ơn các nữ tu và những người phụ nữ sống đời thánh hiến, vì sứ vụ và lòng can đảm của họ, đồng thời cầu cho họ tiếp tục tìm được giải pháp cho những thách đố của thời đại chúng ta.
 
01
02
01
01
Tr Thứ Ba. 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21-43.
MỒNG MỘT TẾT. CẦU BÌNH AN NĂM MỚI.
Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6); Mt 6,25-34
. Maria Nguyn Th Mùi (1990)- TH

 
02 02 Tr Thứ Tư. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH
Lễ kính. Ml 3,1-4 (Dt 2,14-18); Lc 2,22-40.
Ngày cầu cho ơn gọi Thánh hiến.

MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN.
Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

 
03 03 Tr Thứ Năm đầu tháng. 1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.
MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG VIỆC (Tr).
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

†. Nt.Têrêsa Vũ Thị Nguyên (2006)

 
04 04 X Thứ Sáu đầu tháng. Hc 47,2-11; Mc 6,14-29.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Thương (1994)

 
05 05 Đ Thứ Bảy đầu tháng. Th Agatha, Tn, Tđ. Lễ nhớ.
1V 3,4-13; Mc 6,30-34.

 
06 06 X CN V THƯỜNG NIÊN. (Tv I). Lc 5,1-11
 
07 07 Tm Thứ Hai. Rm 14,7-9.10b-12; Ga 17,24-26.
Giỗ thân phụ mẫu của ACE trong Dòng
Lễ cầu hồn phần riêng Dòng Đa Minh;
GKPV: theo ngày trong tuần.

 
08 08 X Thứ Ba. 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13
†. Nt. Agatha Nguyễn Thị Thu (2008)

 
09 09 X Thứ Tư. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23.
 
10 10 Tr Thứ Năm. Th Scholastica, Tn. Lễ nhớ.
1V 11,4-13; Mc 7,24-30.

†.Nt. M. Rosa Nguyễn Thị Hương (2005)

11 11 X Thứ Sáu. 1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37
(hay lễ về Đức Mẹ Lộ Đức (Tr): Is 66,10-14c;
Ga 2,1-11). Ngày Quốc tế Bệnh nhân.

 
12 12 Tr Thứ Bảy. 1V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10.
 
13 13 X CN VI THƯỜNG NIÊN. (Tv II). Lc 6,17.20-26.
 
14 14 Tr Thứ Hai. Th Cyrillô, đan sĩ và Th Mêthôđiô, Gm. Lễ nhớ.
Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.

†. Nt. Anna Veronica Nguyễn Thị Sa (2003)

 
15 15 X Thứ Ba. Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.
 
16 16 X Thứ Tư. Gc 1,19-27; Mc 8,22-26.
 
17 17 X Thứ Năm. Gc 2,1-9; Mc 8,27-33.
 
18 18 X Thứ  Sáu. Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-9,1.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Phúc (2021) – Giỗ 1 năm
19 19 X Thứ  Bảy. Gc 3,1-10; Mc 9,2-13.
 
20 20 X CN VII THƯỜNG NIÊN. (Tv III). Lc 6,27-38.
†. Nt. Maria Hoàng Thị Ca (1961)

 
21 21 X Thứ Hai. Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.
 
22 22 Tr Thứ Ba. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.
1Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19.

†. Nt. Maria Phạm Thị Hoa (1999)

 
23 23 Đ Thứ  Tư. Th Pôlicarpô, Gm, Tđ. Lễ nhớ.
Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.

 
24 24 X Thứ  Năm. Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.
 
25 25 X Thứ Sáu. Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.
†. Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Tâm (Điệu) (2018)

 
26 26 X Thứ  Bảy. Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.
 
27 27 X CN VIII THƯỜNG NIÊN. (Tv IV). Lc 6,39-45
 
28 28 X Thứ Hai. 1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Công (1966)

 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
114.864864865135.135135135250