01/02/2023 -

LỊCH DÒNG

1345
Lịch Phụng vụ 02/2023
THÁNG HAI

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho các Giáo xứ: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp thông làm trung tâm, để ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất.
 
 
01
02
02

 
11.01
12
X

Tr
Thứ Tư. Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.
†. Maria Nguyn Th Mùi (1990)- TH

Thứ Năm đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH. Lễ kính. Ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến.
Ml 3,1-4 (Dt 2,14-18); Lc 2,22-40. (Lc 2,22-32)

Ghi chú: Trong ngày này, có th c hành Nghi thc làm phép nến bên ngoài Nhà th và rước vào trong Nhà th. Như thế, Thánh l tiếp tc bằng Kinh Vinh Danh.

 
03 13 X Thứ Sáu đầu tháng. Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.
 
04 14 X Thứ Bảy đầu tháng Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.
Hoặc lễ về Đức Maria (Tr.)

Lễ Mừng Năm Thánh Hội Dòng
Lãnh ơn Toàn xá
tại Tu xá Mẹ xin vâng - Tutra

†. Nt. Maria Nguyễn Thị Thương (1994)

05 15 X CN V THƯỜNG NIÊN. (Tv I).
Is 58,7-10; Tv 111 ; 1 Cr 2,1-5 ; Mt 5,13-16.

 
06 16 Đ Thứ Hai. Th. Phaolô Miki, Lm và các bạn tử đạo. Lễ nhớ  St 1,1-19; Mc 6,53-56. 
 
07 17 Tm Thứ Ba. Giỗ thân phụ mẫu của ACE trong Dòng
Lễ cầu hồn: phần riêng Dòng Đa Minh; Ga 17,24-26
GKPV: theo ngày trong tuần.

 
08 18 X Thứ Tư. St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.
†. Nt. Agatha Nguyễn Thị Thu (2008)

09 19 X Thứ Năm. St 2,18-25; Mc 7,24-30.

10 20 Tr Thứ Sáu. Th Scholastica, Tn. Lễ nhớ.
St 3,1-8; Mc 7,31-37.

†.Nt. M. Rosa Nguyễn Thị Hương (Cậy) (2005)

 
11 21 X Thứ Bảy. St 3,9-24; Mc 8,1-10
(hay lễ về Đức Mẹ L Đc (1858). (Tr.): Is 66,10-14c; Ga 2,1-11). NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN.

 
12 22 X CN VI THƯỜNG NIÊN. (Tv II).
Hc 15,16-21; Tv 118; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37
(Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).

 
13 23 X Thứ Hai. Cp. Giôđanô Saxônia, OP, Lm, Lễ  nhớ (Tr).
St 4,1-15.25; Mc 8,11-13
†. Nt. Maria Gioan Baotixita Nguyễn Thị Thảnh (2022)
Giỗ Giáp năm.

 
14 24 Tr Thứ Ba. Th. Cyrillô, đan sĩ và Th. Mêthôđiô, Gm.
Lễ nhớ

St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.
†. Nt. Anna Veronica Nguyn Th Sa (2003)

 
15 25 X Thứ Tư. St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.
 
16 26 X Thứ Năm. St 9,1-13; Mc 8,27-33.
 
17 27 X Thứ  Sáu. St 11,1-9; Mc 8,34-9,1.
18 28 X Thứ  Bảy. Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Phúc (2021) – Giỗ 2 năm

 
19 29 X CN VII THƯỜNG NIÊN. (Tv III).
Lv 19,1-2.17-18; Tv 102; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.

 
20 1.2 X Thứ Hai. Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.
†. Nt. Maria Hoàng Thị Ca (1961)

 
21 02 X Thứ Ba. Hc 2,1-11; Mc 9,30-37.
      MÙA CHAY
1. Không được chưng hoa trên bàn thờ
2. Trong Thánh Lễ và CGKPV, bỏ không đọc Allêluia
3. Trong các Lễ Trọng và lễ kính,
đọc thánh thi TE DEUM và kinh Vinh Danh.

 
22 03 Tm Thứ  Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Tv tuần IV.
Ge 2,12-18; 2Cr 5,20―6,2; Mt 6,1-6.16-18.
†. Nt. Maria Phạm Thị Hoa (1999)

 
23 04 Tm Thứ  Năm sau lễ Tro. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
 
24 05 Tm Thứ Sáu sau lễ Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.
 
25 06 Tm Thứ  Bảy sau lễ Tro. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.
†. Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Tâm (Điệu) (2018)

 
26 07 Tm CN I MÙA CHAY. (Tv I). St 2,7-9; 3,1-7; Tv 50;
Rm 5,12-19 (Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.

 
27 08 Tm Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.
 
28 09 Tm Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
†. Nt. Maria Nguyn Th Công (1966)

 
114.864864865135.135135135250