01/01/2022 -

LỊCH DÒNG

397
THÁNG TƯ

Ý cầu nguyện
 
Cầu cho nhân viên y tế: xin cho các nhân viên y tế đang xả thân chăm lo sức khỏe cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt trong những nước nghèo khổ nhất, được các chính phủ và các  cộng đồng địa phương nâng đỡ.
 
01 01
03
Tm Thứ  Sáu đầu tháng. Ga 7,1-2.10.25-30.
. Nt. M. Lucia Nguyn Th Mến (1998)

 
02 02 Tm Thứ  Bảy đầu tháng. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.
. Nt. Anna Đào Th Yên (1999)

 
03 03 Tm CN V MÙA CHAY. (Tv I). Ga 8,1-11.
. Nt. M.Toma Đinh Th Thinh (1988)

 
04 04 Tm Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
(hay Đn 13,41c-62); Ga 8,12-20.
. Nt. Maria Nguyễn Thị Khấn (1962)

 
05 05 Tm Thứ  Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.
. Nt. M.Albina Nguyễn Thị Huệ (1995)

 
06 06 Tm Thứ  Tư. Đn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42.
. Nt. Rosa Nguyễn Thị Huyền (2009)

 
07 07 Tm Thứ  Năm đầu tháng. St 17,3-9; Ga 8,51-59.
 
08 08 Tm Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.
 
09 09 Tm Thứ  Bảy. Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.
. Nt. Maria Nguyễn Thị Thành (2011)

 
10 10 Đ CN LỄ LÁ. Làm phép và rước lá: Lc 19,28-40.
Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56
(hay Lc 23,1-49). (Tv II).

 
TUẦN THÁNH
(Lưu ý truyền thống của Dòng giữ thinh lặng thánh trong tuần này)
 
11 11 Tm THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11.
 
12 12 Tm THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.
 
13 13 Tm THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.
 
14 14 Tr THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Ban sáng:
THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr).
Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

 
TAM NHẬT VƯỢT QUA
 
      Ban chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY.
Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

 
15 15 Đ THỨ SÁU TUẦN THÁNH. (Giữ chay và kiêng thịt)
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

Is 52,13 – 53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1-19,42.
. Nt. Maria Nguyn Th Ơn (2004)

 
16 16 Tm THỨ BẢY TUẦN THÁNH

 
MÙA PHỤC SINH
17 17 Tr CN PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng
   

CANH THỨC VƯỢT QUA

  1. St 1,1-2,2 (hay St 1,1.26-31a)
  2. St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18)
  3. Xh 14,15-15,1a
  4. Is 54,5-14
  5. Is 55,1-11
  6. Br 3,9-15.32-4,4
  7. Ed 36,16-17a.18-28
  8. Rm 6,3-11
  9. Lc 24,1-12.
CHÍNH NGÀY: THÁNH LỄ CN PHỤC SINH.
Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9 Đọc hay hát Ca tiếp liên. Đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”.
. Nt. Rosa Đỗ Thị Hoa (2016)
. Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Huệ (1985)

 
18 18 Tr THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.
. Nt. M. Cecilia Nguyễn Thị Cậy (1991)
19 19 Tr THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.
. Nt. Anna Phạm Thị Sa (2007)

 
20 20 Tr THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.  

 
21 21 Tr THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

 
22 22 Tr THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.
. Nt. Rosa Nguyễn Thị Ân (1994)

 
23 23 Tr THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,13-21; Mc 16,9-15

 
24 24 Tr CN II PHỤC SINH. Ga 20,19-31.
CN VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.
. Nt. M. Giêtruđê Vũ Thị Khen (1996)

 
25 25 Đ Thứ Hai. TH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.
Lễ kính. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

 
26 26 Tr Thứ Ba. (Tv II). Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.
. Nt. Maria Bùi Thị Tê (2000)

 
27 27 Tr Thứ Tư. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.
 
28 28 Tr Thứ Năm. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
 
29 29 Tr Thứ Sáu. TH CATARINA SIÊNA, Tn, Tsht. Lễ kính.
Kh 1,5-8 (Cl 1,24-29; 1Ga 1,5-22);
Ga 7,14b-18.37b-39 (Ga 14,21-26).
Phần riêng Dòng Đa Minh.

 
30 30 Tr Thứ Bảy. Th Piô V, OP. Gh (Tr). Lễ nhớ.
Cv 6,1-7; Ga 6,16-21. Phần riêng Dòng Đa Minh.
     
       
             
114.864864865135.135135135250