01/01/2022 -

LỊCH DÒNG

402
THÁNG NĂM
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
 
Ý cầu nguyện

Cầu cho giới trẻ sống trọn vẹn niềm tin: xin cho giới trẻ, khi được mời gọi sống trọn vẹn niềm tin của mình, có thể khám phá nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, phân định sâu sắc, can đảm sống đức tin và tận tụy phục vụ.

 
01
05
01
04
Tr

CN III PHỤC SINH. (Tv III). Ngày Quốc tế Lao Động.
Cv 5,27b-32, 40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19 hay Ga 21,1-14)

(Không cử hành lễ thánh Giuse Thợ).
* Bổn mạng Cđ. Proh

 

02 02 Tr Thứ Hai. Th Athanasiô, Gm, Tsht. Lễ nhớ.
Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
. Nt. M. Joanna Đinh Th Kim Thanh (1994)

 
03 03 Đ Thứ  Ba. TH PHILIPPHÊ VÀ TH GIACÔBÊ, TĐ.
Lễ kính. 1Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14.

 
04 04 Tr Thứ  Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
. Nt. Rosa Nguyn Th Ngát (1994)

 
05 05 Tr

Thứ Năm đầu tháng. Th. Vinh Sơn Phêriê, OP, Lm. Lễ nhớ.

Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
Phần riêng Dòng Đa Minh (GKPV lấy ngày 05/4.)
. Nt. Monica Trn Th Sê (2014)

 

06 06 Tr Thứ  Sáu đầu tháng. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
 
07 07 Tr Thứ  Bảy đầu tháng. Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.
 
08 08 Tr

CN IV PHỤC SINH. (Tv IV). CN CHÚA CHIÊN LÀNH.

Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Cv 13,14. 43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30.
 . Nt. Rosa Vũ Th Vy (2016)

 

09 09 Tr Thứ Hai. Cv 11,1-18;  Ga 10,1-10.
. Nt. Agata Phm Th Ngc Tnh (2020) Giỗ 2 năm

 
10 10 Tr Thứ Ba. Cv 11,19-26;   Ga 10,22-30.
 
11 11 Tr Thứ  Tư. Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.
 
12 12 Tr Thứ  Năm. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
. Nt. Maria Dianna Nguyn Th Năng (1996)

 
13 13 Tr Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6
(lễ Đức Mẹ Fatima (Tr): Is 61,9-11;  Lc 11, 27-28).
* Bổn mạng Cđ. Mai Linh
. Nt. Maria Columba Nguyn Th Tin (1967)

 
14 14 Đ Thứ  Bảy. TH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

 
15 15 Tr CN V PHỤC SINH. (Tv I). Ga 13,31-33a. 34-35.
. Maria Vũ Th Màu (2002)- TH

 
16 16 Tr Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
. Nt. M. Galla Phm Th Gn (1990)

 
17 17 Tr Thứ  Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
 
18 18 Tr Thứ  Tư. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
 
19 19 Tr Thứ Năm. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
. Nt. Maria Nguyn Th Ry (2002)

20 20 Tr Thứ  Sáu. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
 
21 21 Tr Thứ  Bảy. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
 
22 22 Tr CN VI PHỤC SINH. (Tv II). Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29 (hay Ga 17,20-26)
. Nt. Agnès Nguyễn Thị Quý (1977)

 
23 23 Tr Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.
 
24 24 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
Lễ cải táng Thánh phụ Đa Minh. Lễ nhớ
Phần riêng Dòng Đa Minh.
. Nt. Maria Nguyn Th Ry (1978)

 
25 25 Tr Thứ  Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
 
26 26 Tr Thứ  Năm. Th Philipphê Nêri, Lm. Lễ nhớ.
Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.

 
27 27 Tr Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
28 28 Tr Thứ  Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
    Tr Ban Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN.
 
29 29 Tr

CN VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng.

Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội. Lc 24,46-53
 

30 01 Tr Thứ Hai. (Tv III). Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
 
31 02
05
Tr Thứ Ba. ĐỨC BÀ THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH.
Lễ kính. Xp 3,14-18a; Lc 1,39-56.
* Bổn mạng Cđ. Làng Nhao
 
 
 
114.864864865135.135135135250