01/01/2022 -

LỊCH DÒNG

399
 
THÁNG SÁU
  KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ý cầu nguyện

Cầu cho các gia đình: xin cho các gia đình Công giáo trên toàn thế giới biết sống yêu thương vô vị lợi và thánh thiện trong đời sống thường ngày.


01
06
03
05
Đ Thứ  Tư. Th Justinô, Tđ. Lễ nhớ.
Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
. Nt. Maria Nguyn Th Chi (1988)

 
02 04 Tr Thứ Năm đầu tháng.
Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

 
03 05 Đ

Thứ  Sáu đầu tháng.

Th Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.

Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
. Nt. Anna Nguyn Th Phúc (2002)

 

04 06 Tr

Thứ  Bảy đầu tháng. Th Phêrô Vêrôna, OP, Lm, Tđ. Lễ nhớ.

Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
Phần riêng Dòng Đa Minh.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Ngợi (2004)

 

    Đ LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

 
05 07 Đ CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng.
Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.
Đọc hay hát Ca tiếp liên.
* Bổn mạng Cđ. Hàm Linh (Hàm Rồng)
* Bổn mạng Cđ. Ia Linh (Ialâu)

 
MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau CN Hiện Xuống)
 
06 08 Tr Thứ Hai. Tuần X Thường Niên. (Tv II).
Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.

St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14); Ga 19,25-34

 
07 09 X Thứ Ba. 1V 17,7-16; Mt 5,13-16.
 
08 10 X Thứ  Tư. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.
 
09 11 X Thứ  Năm. 1V 18,41-46; Mt 5,20-26.
†. Nt. Mẹ Maria Monica Phạm Thị Màu (2002)

 
10 12 X Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.
†. Nt. M. Martha  Phạm Thị Vi (1977)

 
11 13 Đ Thứ  Bảy. Th Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.
Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,6-13

 
12 14 Tr

CN XI THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.

Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15.
 

13 15 Tr Thứ Hai. (Tv III). Th Antôn Pađôva, Lm, Tsht.
Lễ nhớ.
1V 21,1-16; Mt 5,38-42.

 
14 16 X Thứ Ba. 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.
†. Nt. Catarina Nguyễn Thị Nhường (2016)

 
15 17 X Thứ  Tư. 2V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Nguyện (1997)

 
16 18 X Thứ  Năm. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.
 
17 19 X Thứ Sáu. 2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23.
 
18 20 X Thứ  Bảy. 2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.
 
19 21 Tr CN XII THƯỜNG NIÊN.
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng.

St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17.

 
20 22 X Thứ Hai. (Tv IV). 2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.
 
21 23 Tr Thứ Ba. Th Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.
2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

 
22 24 X Thứ  Tư. 2V 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20.
    Tr LỄ VỌNG SINH NHẬT TH GIOAN TẨY GIẢ.
 
23 25 Tr Thứ  Năm. SINH NHẬT THáNH GIOAN TẨY GIẢ.
Lễ trọng.
Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
Kinh chiều I: Lễ Thánh Tâm CGS; Kinh tối Thứ Bảy

 
24 26 Tr Thứ  Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.
Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các Lm.
Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7. Kinh tối CN.
* Bổn mạng Tập viện
†. Nt. M.Stephan Trần Thị Thanh (1989)

 
25 27 Tr Thứ  Bảy. Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.
Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
†. Nt. Anna Trần Thị Ngắm (Hồi) (2003)

 
26 28 X CN XIII THƯỜNG NIÊN. (Tv I).
1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị An (1982)

 
27 29 X Thứ Hai. Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.
 
28 30 Đ Thứ Ba. Th Irênê, Gm, Tđ. Lễ nhớ. Mt 8,23-27.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Thanh (1983)
    Đ LỄ VỌNG TH PHÊRÔ VÀ TH PHAOLÔ, TĐ.
Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

 
29 01/06 Đ

Thứ  Tư. TH PHÊRÔ VÀ TH PHAOLÔ, TĐ, Lễ trọng.

Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.
* Bổn mạng Cộng đoàn Chợ Thủ

 

30 02 X Thứ  Năm. Am 7,10-17; Mt 9,1-8.
114.864864865135.135135135250