01/06/2023 -

LỊCH DÒNG

874
Lịch Phụng vụ 06/2023
 
THÁNG SÁU
  KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ý cầu nguyện
Cầu cho việc loại bỏ các hình thức của tra tấn: Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ mọi hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.
 
1.6 14/4 Đ Thứ Năm đầu tháng.  Th.Justinô, Tđ. Lễ nhớ.
Hc 42,15-26 [Hl 42,15-25]; Mc 10, 46-52.
†. Nt. Maria Nguyn Th Chi (1988)
 
 
02 15 X Thứ  Sáu đầu tháng. Hc 44,1. 9-13; Mc 11,11-26.
 
03 16 Đ Thứ  Bảy đầu tháng. Th Carôlô Lwanga và các bạn Tđ. Lễ nhớ.
Hc 51,17-27[Hl 51,12-20];Mc 11,27-33
†. Nt. Anna Nguyễn Thị Phúc (2002)

 
04 17 Tr CN IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.
Xh 34,4b-6.8-9; Đn 3,52-56; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Ngợi (2004)

THÁNH LỄ MỪNG NĂM THÁNH HỘI DÒNG
Tại Tu viện Mẹ Lên Trời - Lạc lâm
- Học viện Tuyên lại lời khấn

 
05 18 Đ Thứ Hai. (Tv I). Thánh Bôniphát, Gm, Tđ, Lễ nhớ.
Tb 1,3; 2,1a-8; Mc 12, 1-12.

 
06 19 X Thứ Ba. Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

07 20 X Thứ  Tư. Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.
 
08 21 X Thứ  Năm. Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Mc 12,28b-34.
 
09 22 X Thứ Sáu. Tb 11,5-17; Mc 12,25-37.
†. Nt. Mẹ Maria Monica Phạm Thị Màu(2002) BTTQ
 
10 23 X Thứ  Bảy. Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.
†. Nt. M. Martha  Phạm Thị Vi (1977)
 
11 24 Tr CN X TN. MÌNH MÁU THÁNH CHÚA. Lễ trọng.
Đnl 8,2-3.14b-16a ; Tv 147; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.
(Không cử hành lễ th.Barnaba, TĐ)
 
12 25 X Thứ Hai. (Tv II). (Tr.) 2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.
 
13 26 Tr Thứ Ba. Th Antôn Pađôva, Lm, Tsht. Lễ nhớ.
2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.
 
14 27 X Thứ  Tư. 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19. 
†. Nt. Catarina Nguyn Th Nhường (2016)
 
15 28 X Thứ  Năm. 2Cr 3,15- 4,1.3-6; Mt 5,20-26.
Kinh chiều I:Thánh Tâm CGS;
Kinh Tối: Thứ bảy

 
16 29 Tr Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.
Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.
Đnl 7,6-11; Tv 102; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.

* Bổn mạng Tập viện
Kinh Tối: Chúa nhật

17 30 Tr Thứ  Bảy. Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.
Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

18 1.5 X CN XI THƯỜNG NIÊN. (Tv III).
Xh 19,2-6a; Tv 99; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8.
 
19 02 X Thứ Hai. 2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.
 
20 03 X Thứ Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.
 
21 04 Tr Thứ  Tư. Th Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ
2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.
 
22 05 X Thứ  Năm. 2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.
 
23 06 X Thứ  Sáu. 2 Cr 11, 18.21b-30; Mt 6,19-23
 
    Tr Ban Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.
Gr 1,4-10 ; 1Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17.

Kinh chiều I: lễ Thánh Gioan TG;
Kinh tối: Thứ Bảy

 
24 07 Tr Thứ  Bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.
Is 49,1-6; Tv 138; Cv13,22-26; Lc1,57-66.80

Kinh chiều II: Thánh Gioan TG;
Kinh tối: Chúa nhật
†. Nt. M.Stephan Trần Thị Thanh (1989)

 
25 08 X CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Tv tuần IV.
Gr 20, 10-13; Tv 68; Rm 5, 12-15; Mt 10, 26-33.
†. Nt. Anna Trần Thị Ngắm (Hồi) (2003)
 
26 09 X Thứ Hai. St 12,1-9; Mt 7,1-5.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị An (1982)
 
27 10 X Thứ Ba. St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.
 
28 11 Đ Thứ Tư. Th Irênê, Gm, Tđ. Lễ nhớ.
St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20.

    Đ Ban chiều: LỄ VỌNG TH PHÊRÔ VÀ TH PHAOLÔ, TĐ.
 Cv 3,1-10; Tv 18A; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

Kinh chiều I: Lễ Th.Phêrô và Phaolô
Kinh tối: Thứ Bảy
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Thanh (1983)

29 12 Đ Thứ  Năm. TH.PHÊRÔ VÀ TH.PHAOLÔ, TĐ, Lễ trọng.
 
Cv 12,1-11;Tv 33;2Tm 4,6-8.16b.17-18;Mt 6,13-19

* Bổn mạng Cộng Đoàn Chợ Thủ
 
30 13 X Thứ  Sáu. 17,1.9-10,15-22; Mt 8,1-4.

 
114.864864865135.135135135250