01/08/2023 -

LỊCH DÒNG

663
Lịch Phụng vụ 08/2022
 
THÁNG TÁM

Ý CẦU NGUYỆN  

Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới: Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon sẽ giúp người trẻ sống và làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống của họ.
 
1.8
 
15
06
Tr Thứ Ba. Th Alphongsô Maria Liguori, Gm, Tsht. Lễ nhớ.
Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.
†. Nt. Batolomeo Nguyn Th Đến (1993)

 
LƯU Ý :
Từ trưa 01.8 cho đến nửa đêm ngày 02.8, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
 
02 16 X Thứ Tư. Xh 34,29-35; Mt 13,44-46
†. Nt. M. Catarina Nguyễn Thị Giu (1990)

03 17 X Thứ  Năm đầu tháng.
Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

 
04 18 Tr Thứ  Sáu đầu tháng.  Th Gioan Maria Vianney, Lm.
Lễ nhớ.
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

 
05 19 X Thứ Bảy đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria
(Tr).  Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12
(hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

Kinh chiều I: Lễ Chúa Hiển Dung
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Trung (2005)

THÁNH LỄ MỪNG NĂM THÁNH HỘI DÒNG
Tại Tu xá Thánh Đa Minh - Suối Thông

 
06 20 Tr CN XVIII TN. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.
 Đn 7,9-10.13-14; Tv 96; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.
CGKPV: tất cả về lễ Chúa Hiển Dung
 
07 21 X Thứ Hai. (Tv II). Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.
Kinh chiều I: Lễ Thánh Đa Minh;
Kinh tối: Thứ Bảy

 
08 22 Tr Thứ Ba. TH. PHỤ ĐA MINH, Lm. Lễ Trọng
Phụng vụ : Phần riêng Dòng Đa Minh.
Thánh lễ : Is 52,7-10 ; Tv 95 ; 2 Tm 4,1-8 ;
Mt 5,13-19 hoặc (Mt 28,16-20) ; Hoặc (Lc 10,1-9).
Kinh tối: Chúa nhật
* Bổn mạng Tx. Suối Thông
†. Nt. M. Jean D’arc Ng. Thị Bích Sa (1982)
†. Nt. Maria Matta Nguyễn Thị Lành (1987)
 

 
09 23 X Thứ  Tư. Ds 13,1-2.25- 14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.
 
10 24 Đ Thứ  Năm. TH LAURENSÔ, PT, TĐ. Lễ kính.
2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
†. Nt. Maria Agapes Trần Thị Nghĩa (1998)

 
11 25 Tr Thứ Sáu. Th Clara, Tn. Lễ nhớ.
Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.
 
12 26 X Thứ  Bảy. Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Phan (2005)

13 27 X CN XIX THƯỜNG NIÊN. (Tv III).
1V 19,9a.11-13a; Tv 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.

14 28 Đ

Thứ Hai. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.

†. Nt. M. Prisca Nguyễn Thị Công (1966)
 

    Tr Kinh Chiu I: lễ Mẹ  lên Trời.
Kinh Tối : ngày thứ Bảy
L vng : 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; Tv 131; 1Cr 15,54b-57;
Lc 11,27-28.

 
15 29 Tr Thứ Ba. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng.
Lễ chính ngày: Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; Tv 44; 1Cr 15,20-26; Lc 1,39-56. (Kỷ niệm việc Th. Đa Minh sai các anh em đầu tiên đi Giảng thuyết, ngày 15/8/1217).
Kinh chiều II: Lễ Đức Mẹ LT; Kinh tối: Chúa Nhật
* Bổn mạng Tv. Lạc Lâm
* Bổn mạng Cđ. Birmingham (Anh Quốc)

 
16 1.7 X Thứ  Tư. Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20
 
17 02 X Thứ  Năm. Th. Giaxintô Ba Lan, OP, Lm, Lễ nhớ.
Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1.
Phng v : Phn riêng Dòng Đa Minh.

18 03 X Thứ Sáu. Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.
 
19 04 X Thứ  Bảy. Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.
Hoặc lễ về Đức Maria (Tr).
THÁNH LỄ MỪNG NĂM THÁNH HỘI DÒNG
Tại Tu viện Trung Ương Dòng
Mừng Bổn Mạng Hội dòng - Lễ Thánh Rosa


 
20 05 X CN XX THƯỜNG NIÊN. (Tv IV).
Is 56,1.6-7; Tv 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28.

21 06 Tr Thứ Hai. Thánh Piô X, Gh. Lễ nhớ
Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

22 07 Tr Thứ Ba. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.
Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

* Bổn mạng Cđ. Mẹ Trinh Vương – Ban Mê Thuột
Kinh chiều I: Lễ Thánh Rosa;
Kinh tối: Thứ Bảy
†. Anna Phạm Thị Hạnh (2009) - TH

 
23 08 Tr Thứ  Tư. TH ROSA LIMA, OP. Tn. Lễ Trọng  
Hc 3,17-24; Tv 44; 2Cr 5,14-17; Ga 15,4-11
Hoặc Mt 16,24-27.

Phần riêng Dòng Đa Minh.
* Bổn mạng Hội dòng

* Bổn mạng cộng đoàn tại San Jose

24 09 Đ Thứ  Năm. TH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.
†. Nt. Maria Anna Nguyễn Thị Hưởng (1996)
†. Nt. Maria Nguyễn Thanh Thủy (2004)

 
25 10 X Thứ Sáu. R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.
 
26 11 X Thứ  Bảy. R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12
†. Nt. Maria Rosa Nguyễn Thị Mừng (2006)
 
27 12 X CN XXI THƯỜNG NIÊN. (Tv I).
Is 22,19-23; Tv 137; Rm 11,33-36 Mt 16,13-20.

 
28 13 Tr Thứ Hai. Th. AUGUSTINÔ, Gm, Tsht ( 430).  Lễ kính.
1 V 3,11-14; hoặc 1 Ga 4,7-16;
Tv 36; .Mt 23,8-12

Phụng vụ : Phần riêng Dòng Đa Minh
 
29 14 Đ Thứ Ba. Th Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.
Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29. 
†. Nt. Anna Nguyễn Thị Na (1964)

 
30 15 X Thứ  Tư. 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32
 
31 16 X Thứ Năm. 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51

 
114.864864865135.135135135250