01/01/2022 -

LỊCH DÒNG

453
 
THÁNG MƯỜI
  THÁNG MÂN CÔI

Ý cầu nguyện

Cầu cho Giáo Hội cởi mở với hết mọi người: xin cho Giáo hội trung thành với Tin Mừng và can đảm khi loan báo, trở thành một cộng đoàn liên đới, huynh đệ và cởi mở. Ước mong Giáo hội ngày càng mở ra hơn với tất cả mọi người.


 
01
10
06
09
Tr Thứ  Bảy đầu tháng. TH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TN, TSHT. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.
Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17) ; Mt 18,1-5.
* Bổn mạng Cđ Phú Hòa
* Bổn mạng Thỉnh sinh

†. Nt. Anna Nguyễn Thị Quyến (2005)

 
02 07 X CN XXVII THƯỜNG NIÊN. (Tv III).
Lc 17,5-10
(Không cử hành lễ các Thiên thần hộ thủ).
* Bổn mạng Tiền Tập viện
    Tr Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi
Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

 
03 08 X Thứ Hai. Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.
†. Nt. Anna Nguyễn Thị Mát (1990)

 
04 09 Tr Thứ Ba. Th Phanxicô Assisi. Phó tế. Lễ kính.
Hc 50,1-37; Gl 6,14-18; Mt 11,25-30
Phần riêng Dòng OP
* Bổn mạng Tx. Mỹ Thạch

 
05 10 X Thứ  Tư. Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.
 
06 11 X Thứ  Năm đầu tháng. Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.
†. Nt. Maria Rosa Phạm Thị Thục (1997)
†. Nt. Lucia Nguyễn Thị Thạnh (An) (2005)

 
07 12 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ kính.
Dcr 2,14-17 (1Sb 15,3-4,15-16;16,1-2; Cv 1,12-14); Lc 1,39-47
(Lc 1,26-38; Lc 2,41-51)
Phần riêng Dòng OP
* Tuyên lại lời khấn.
* Bổn mạng Tx. Xuân Nhạn

 
08 13 X Thứ  Bảy đầu tháng. Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.
 
09 14 X CN XXVIII THƯỜNG NIÊN. (Tv IV).
2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19
†. Nt. Anna Nguyễn Thị Tri (Tin) (1999)

 
10 15 X Thứ Hai. Gl 4,22-24.26-27.31−5,1; Lc 11,29-32.
 
11 16 X Thứ Ba. Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.
†. Nt. Rosa Nguyễn Thị Mận (1986)

 
12 17 X Thứ  Tư. Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.
 
13 18 X Thứ  Năm. Ep 1,1-10; Lc 11,47-54.
 
14 19 X Thứ Sáu. Ep 1,11-14; Lc 12,1-7.
 
15 20 Tr Thứ  Bảy. Th Têrêsa Giêsu, Tn, Tsht. Lễ nhớ.
Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.
†. Nt. Rosa Nguyễn Thị Mơ (1980)
†.Têrêsa Dương thị Hường 2017)- TH
†. Maria Nguyễn Thị Nguyện (1997) - TH

 
16 21 X CN XXIX THƯỜNG NIÊN. (Tv I).
Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8.
†. Nt. Isave Nguyễn Thị Ven (1974)
†. Nt. M. Margarita Phạm Thị Hợi (1990)

 
17 22 Đ Thứ Hai. Th Ignatiô Antiôchia, Gm, Tđ. Lễ nhớ.
Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.

 
18 23 Đ Thứ Ba. TH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.
Lễ kính. 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.
†. Nt. Agnes Nguyễn Thị Nguyệt (1993)

 
19 24 X Thứ  Tư. Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.
 
20 25 X Thứ  Năm. Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.
 
21 26 X Thứ Sáu. Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.
†. Nt. Rosa Phạm Thị Mến (2001)

 
22 27 X Thứ  Bảy. Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.
†. Anna Nguyễn Thị A (1988) - TH

 
23 28 X CN XXX THƯỜNG NIÊN. (Tv II). CN TRUYỀN GIÁO.
Hc 35,15b-17.20-22a; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Thuyết (2005)
†. Nt. Mẹ Anna Diana Nguyễn Thị Nghi (2007)

 
24 29 X Thứ Hai. Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17.
 
25 0110 X Thứ Ba. Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.
†. Nt. M.Têrêsa Nguyễn Thị Na (1988)

 
26 02 X Thứ  Tư. Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.
†. Maria Nguyễn Thị Châu (1989)- TH

 
27 03 X Thứ  Năm. Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.
 
28 04 Đ Thứ Sáu. TH SIMON & TH GIUĐA, TÔNG ĐỒ.
Lễ kính. Ep 2,19-22;   Lc 6,12-19.

 
29 05 X Thứ  Bảy. Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11.
†. Nt. Micae Đinh Thị Tân (1977)

 
30 06 X CN XXXI THƯỜNG NIÊN. (Tv III).
Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10.

 
31 07 X Thứ Hai. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.
. Nt. Maria Phm Th Nha (1972)


 
 
114.864864865135.135135135250