01/01/2022 -

LỊCH DÒNG

403
THÁNG 11
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 Ý cầu nguyện

Cầu cho các trẻ em đang đau khổ: xin cho các trẻ em đang đau khổ, các trẻ em đường phố, các trẻ em nạn nhân của các cuộc chiến tranh, các trẻ em mồ côi, có thể đến trường và tìm thấy tình yêu trong một gia đình.


 
01
11
08
10
Tr Thứ Ba. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.
Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

 
02 09 Tm Thứ  Tư. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Lễ I : Rm 6,3-9; Ga 6,51-59.
Lễ II : Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43.
Lễ III : Rm 5,4-11; Ga 17,24-26.

 
03 10 Tr Thứ Năm đầu tháng. TH MARTINÔ PORRES, OP,
Tu sĩ.
Lễ kính.
Is 58,6-11 (hay Gl 3,26-28;4,6-7); Lc 10,25-37 (hay Mt 11,25-30).
Phần riêng Dòng Đa Minh.
* Bổn mạng Tv. Thánh Khang

 
04 11 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Th Carôlô Borrômêô, Gm.
Lễ nhớ.
Pl 3,17-4,1; Lc 16,1-8.

 
05 12 X Thứ  Bảy đầu tháng. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.
†. Nt. M. Agata Nguyễn Thị Ne (1982)

 
06 13 X CN XXXII THƯỜNG NIÊN. (Tv IV).
2Mcb 7,1-2.9-14; Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38
(hay Lc 20,27.34-38).

 
07 14 X Thứ Hai. CÁC THÁNH DÒNG ĐA MINH, Lễ kính.
Thánh lễ + GKPV: Phần riêng Dòng Đa Minh.
Hc 44,1-15; 2Cr 6,4-10; Mc 10,28-30.

 
08 15 X Thứ Ba. Giỗ anh chị em trong Dòng.
Thánh lễ + GKPV: Phần riêng Dòng Đa Minh.
Kh 21,1-5a.6-7; Ga 17,15-21.24-36.

 
09 16 Tr Thứ  Tư. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ.
Lễ kính. Ed 47 1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3, 9b-11.16-17); Ga 2,13-22.

 
10 17 Tr Thứ Năm. Th Lêô Cả, Gh, Tsht. Lễ nhớ. Lc 17,20-25.
 
11 18 Tr Thứ Sáu. Th Martinô, Gm. Lễ nhớ. Lc 17,26-37.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Dâng (1973)

 
12 19 Đ Thứ  Bảy. Th Jôsaphat, Gm, Tđ. Lễ nhớ.
3Ga 5-8; Lc 18,1-8.

 
13 20 X CN XXXIII THƯỜNG NIÊN. (Tv I).
Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19.
    Đ Được Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 
14 21 X Thứ Hai. Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43.
 
15 22 Tr Thứ Ba. Th Albertô Cả, Gm, Tsht. Lễ nhớ.
Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.
Phần riêng Dòng Đa Minh.

 
16 23 X Thứ  Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.
 
17 24 Tr Thứ  Năm. Th nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.
Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.

 
18 25 X Thứ Sáu. Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.
 
19 26 X Thứ  Bảy. Kh 11,4-12; Lc 20,27-40.
 
20 27 Tr CN XXXIV THƯỜNG NIÊN. CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. 2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43.
* Bổn mạng Tx. Vũng Tàu
. Nt. Anna Nguyn Th Na (1967)
. Nt. M.Agustina Nguyn Th Nguy
n (1996)

 
21 28 Tr Thứ Hai. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. (Tv II).
Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

 
22 29 Đ Thứ Ba. Th Cêcilia, Tn, Tđ. Lễ nhớ.
Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.
* Bổn mạng Cđ Lưu xá Ánh Sáng

 
23 30 X Thứ  Tư. Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.
 
24 0111 Đ Thứ  Năm. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng

Đnl 30,15-20; Cl 1,23-29; Ga 12,24-26
* Bổn mạng GHVN
* Bổn mạng Tx. Thánh Hạnh
* Bổn mạng Học viện

 
25 02 X Thứ Sáu. Kh 20,1-4.11−21,2; Lc 21,29-33.
 
26 03 X Thứ  Bảy. Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.
 
KẾT THÚC NĂM PHỤNG VỤ 2021 2022

       
 
114.864864865135.135135135250