12/06/2019 -

LỊCH DÒNG

205
Tháng 7

THÁNG BẢY – 2019

Ý cầu nguyện: Cầu cho nền công lý toàn vẹn.
Xin cho các người hữu trách, xây dựng một nền công lý toàn vẹn,
để bất công không còn chiếm ưu thế ở trên thế giới này.


01 (X) T.Hai. ................................................................................... Mt 8,18-22
02 (X) T.Ba.......................................................
............................... Mt 8,23-27
03 (Đ) T.Tư.. Th. TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính .....
........................... Ga 20,24-29
04 (X) T.Năm. ....................................................
............................. Mt 9,1-8
05 (X) T.Sáu .. .......................................................
......................... Mt 9,9-13
06 (X) T.Bảy (Th. Maria Gorétti, Tntđ).................
............................ Mt 9,14-17
                       †.Nt. M. Giuse Hà Thị Hoa (1978)
Lễ Cung hiến nguyện đường Hội dòng.
(Tv Mẹ Thiên Chúa lễ trọng, các cộng đoàn lễ kính).
Các giờ Kinh Phụng vụ và hai Bài đọc Kinh Sách –
phần chung lễ Cung hiến thánh đường.

 

07 (X) CN. XIV THƯỜNG NIÊN  (Tv II) .........................................Lc 10,1-12,17-20 (Lc 10,1-9)
08 (X) T.Hai. .. ...............................................
................................ Mt 9,18-26
09 (Đ) T.Ba.. Th. Gioan Côlônia, OP, Lm và các bạn, Tđ. Lễ nhớ.. Mt 9,32-38
10 (X) T.Tư........................................................
............................... Mt 10,1-7
                      †.Nt. Anna Nguyễn Thị Siêng (1982)
11 (Tr)T.Năm..Th. Biển Đức, Viện phụ. Lễ nhớ
..............................Mt 10,7-15
12 (X) T.Sáu ..........................................................
.......................... Mt 10,16-23
13 (X) T.Bảy .. .......................................................
.......................... Mt 10,24-33
14 (X) CN. XV THƯỜNG NIÊN (Tv III)............
................................ Lc 10,25-37
                        †.Nt. M.Bigitta Nguyễn Thị Năng (1988)
15 (Tr) T.Hai Th. Bônaventura, Gm, Tsht. Lễ nhớ
.........................Mt 10,34-11,1
                        †.Nt. Maria Nguyễn Thị Mạo (1988)
16 (X) T.Ba.. ..........................................
.......................................... Mt 11,20-24
17 (X) T.Tư.. .........................................
........................................... Mt 11,25-27
18 (X) T.Năm. .....................................
............................................. Mt 11,28-30
                         †.Nt. Maria Nguyễn Thị Yêu (2002)
19 (X) T.Sáu . ..........
......................................................................... Mt 12,1-8
                         †.Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Minh Hải (2010)
20 (X) T.Bảy .. ...
............................................................................... Mt 12,14-21
21 (X) CN. XVI THƯỜNG NIÊN (Tv IV)........................................... Lc 10,38-42
22 (Tr) T.Hai. Th. Nữ MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính ..................... Ga 20,1-2,11-18
                        †.Nt. Anna Nguyễn Thị Khiêm (1999)
23 (X) T.Ba.......
................................................................................ Mt 12,46-50
                        †.Nt. M.Gianxita Mai Thị Tin (1989)

                        †.TH. Maria Trịnh Thị Vân (1973)
                        †.Nt. Maria Phạm Thị Ngọt (1994)
24 (X) T.Tư...............
 ....................................................................... Mt 13,1-9
25 (Đ) T.Năm. Th. GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. .........................Mt 20,20-28

                        †.Nt. Maria Nguyễn Thị Khiêm (2003)
                        †.Nt. Maria Trần Thị Ca (1986)
26 (Tr) T.Sáu Th. Gioakim và Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ ......Mt 13,18-23 hoặc (Mt 13,16-17)
27 (X) T.Bảy.. ................................................................................... Mt 13,24-30
28 (X) CN. XVII THƯỜNG NIÊN (Tv I)............................................ Lc 11,1-13
                        †.Nt. Anna Nguyễn Thị Bao (1993)
29 (Tr) T.Hai..Th. nữ Mácta. Lễ nhớ............................................... Lc 10,38-42
30 (X) T.Ba.. .. .................................................................................. Mt 13,36-43
31 (Tr) T.Tư..Th. Ignatiô Loyôa, Lm. Lễ nhớ..................................Mt 13,44-46

                        †.Nt. M.Giuse Phạm Thị Anh Hoa (1981) 
114.864864865135.135135135250