21/11/2020 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

116
Lễ Chúa Kito Vua (thơ)
               
Con nào thấy Chúa rét đâu,
Hoặc là thấy ở gầm cầu đói ăn
Con duy thấy Chúa in hằn :
Đớn đau khắp chốn châu thân thảm sầu.
Mạo gai buốt nhói trên đầu,
Lỗ đinh máu đổ tuôn trào từ tim.
Khi con gặp Chúa như trên,
Gia tài của cải con liền bán thôi.
Đem dâng cho Chúa tức thời
Ý con khác ý Vua Trời chí công.
Thấy ngoài mà chẳng thấu lòng,
Hãy nhìn thấy Chúa có  trong mọi người.

Hoàn Vũ
114.864864865135.135135135250