26/05/2024 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

592
Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi - B (Sr Thùy Dung)

Galilê, ngày…tháng…năm…
 
Ba Ngôi kính mến,

Ln đu tiên con viết thư gi các Ngài; không biết các Ngài đâu, nhưng con nghĩ hin ti đang Galilê, con không “lc đo” đâu! Biết các Ngài không l thuc thi gian, nơi chn nhưng vì Đc Giêsu, Thiên Chúa làm người đang gia nhân loi và lúc này Galilê (min đt dân ngoi như lúc khi đu s v Đc Giêsu đã bt đu), mà con được hc rng các Ngài luôn hin din trong nhau, đâu có mt thì đó có ba, ngày nay qung cáo hay cho biết ích li ca “Ba trong Mt”, ch thy Chúa Con thì đã thy Chúa Cha và Chúa Thánh Thn. Hôm nay Matthêu dùng năm câu cui ca Tin Mng đ nói v các Ngài và các môn đ. S hin din hôm nay ca Đc Giêsu va là mt nim vui trn vn cho các môn đ vì được thy, được dy d, được cng c đc tin và được sai đi trao s mng cho Hi Thánh. Bên cnh đó cht cha ni bun, bun vì s các môn đ ch còn li mười mt người, s vng bóng ca mt đã là mt mát ln, nhng người còn li cũng đu vp ngã trong cuc thương khó và ngay hôm nay vn còn có người chưa tin Đc Giêsu sng li. Nhưng Ngài đã tha th và hòa gii khi nhn đến Galilê đ gp nhau nhng gi cui cùng, các ông cũng đón nhn li mi tha th nên đã đến nơi hn, đ được nhn s mnh tông đ.

Điu quan trng, đó là s v ca Hi Thánh được trao qua các tông đ. Trước kia làm phép ra, sách Công V ch nói ti vic nhân danh Đc Giêsu (x. Cv 2, 38). Nhưng mc khi tim tiến và qua kinh nghim sng, Đc Giêsu đến trong quyn năng Thiên Chúa, là Đng đi din toàn quyn ca Các Ngài, Đc Giêsu mc khi cách chung cho biết ý mun ca các Ngài.

Các môn đ có s mnh “đi và làm cho muôn dân tr thành môn đ”, các ông va tr thành môn đ, va làm cho ai đó thành môn đ và mi người được mi gi tr thành môn đ ca mt Thy duy nht; đây là cách kiến to tương quan riêng tư, cht ch, gn bó như Đc Giêsu khi còn ti thế vi các môn đ. S mnh này được trao cho cng đoàn ch không ch mt vài cá nhân. Nhng người đi thi hành nhim v được trao quyn và có đ kh năng thi hành.

T nay các đ đ có hai nhim v là làm phép ra và ging dy. Làm phép ra “nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thn”. Đc Giêsu nêu rõ tên, căn tính ca Các Ngài là Cha, Con và Thánh Thn. Con chng hiu bao nhiêu nhưng ch biết rng khi làm phép ra nhân danh các Ngài, đó là miêu t cách cht ch giữa công trình ca Đc Giêsu vi Cha ca Ngài và Thánh Thn. Các v kết hip vi nhau: Chúa Con trước mt Chúa Cha và Hai Ngài yêu thương, liên kết nh Thánh Thn. Phép ra nhân danh các Ngài đưa con người nhn chìm vào trong quyn lc Thiên Chúa.

Các môn đ không m trường dy hc, nhưng dy trong trường ca Giêsu, nơi đó có Thy dy cao cp là Ba v, các môn đ phi ging dy như Đc Giêsu ging, phi sng trong tình yêu thương như các Ngài, luôn duy trì chân tính ca người môn đ bng cánh đón nhn và chp nhn uy quyn ca Ngôi Con, được tháp nhp vào Ngôi Cha và được thánh hóa bi Ngôi Thánh Thn. Mc tiêu vic rao ging không phi là chu toàn lut và li dy các ngôn s mà là tuân gi “tt c nhng gì Thy truyn cho anh em”. Đc Giêsu thay vào ch các l lut và ngôn s. S hin din ca các Ngài cách trn vn trong li truyn này, bi trong Cu Ước, chính Đc Chúa ban l lut cho dân (x. 2 Snb 33, 8; Xh 34, 32…), bây gi Đc Giêsu thay thế Đc Chúa khi khng đnh ý mun ca Ngài và ý đó được Thánh Thn xác nhn, tp trung nơi gii răn yêu thương, đnh cao và hoàn tt Kinh Thánh.

Thy cùng anh em mi ngày cho đến tn thế, không ch có Đc Giêsu mà c Ba cùng , bi đó là s hip nht, hip thông, cng tác, còn hip thông nào sâu sc, trn vn hơn các Ngài! Đc Giêsu được Chúa Cha sai đến trn gian vi s cng tác ca Thánh Thn trong tư cách là “Đng Emmanuel- Thiên Chúa cùng chúng ta” t đu Tin Mng, thì hôm nay kết thúc, cũng bng công thc đó đ đóng khung toàn b Tin Mng. Chúa Con ha li cách thc hin hu ca Chúa Cha là “Ta vi các ngươi mãi mãi”, là người hin din vi lòng t bi thương xót và cu giúp. Chúa Con hin din cùng cùng mt bo đm và tính cách như Chúa Cha, hin din vi con người cho đến ngày thế gii này kết thúc.

Mng l Chúa Ba Ngôi, v khái nim, các Ngài như rt xa, rt bí nhim, khó hiu đi vi con, nhưng thc ti li rt gn, rt d gii thích, và cm nghim vì các Ngài bao trùm toàn b đi sng con người.

Xin cho mi suy nghĩ ca con là “suy li Chúa”, mi li nói là li loan báo v “Thiên Chúa tình yêu”, mi bước chân là mt ln “ra đi và làm cho muôn dân tr thành môn đ”. Trong gii hn ca con người, nhng điu này rt khó, nhưng con có thể, khi tin Chúa Ba Ngôi tr giúp và cùng như li khng đnh: “Thy cùng anh em mi ngày cho đến tn thế!”

 
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.
114.864864865135.135135135250