30/01/2017 -

Lời Chúa - hàng ngày

426
Mùng Ba Tết

MÙNG 3 TẾT

Cầu cho công việc làm ăn.

Mt 25,14-30

(Lc 19,12-17)

 

 (14) "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. (15) Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, (16) người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. (17) Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. (18) Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn dấu số bạc của chủ. (19) Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến thanh toán sổ sách với họ. (20) Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây". (21) Ông chủ nói với người ấy : "Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !" (22) Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây". (23) Ông chủ nói với người ấy : "Khá lắm ! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !" (24) Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. (25) Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy !" (26) Ông chủ đáp : "Hỡi tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác ! Ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, (27) thì đáng lý ngươi phải gởi số bạc của ta cho các chủ ngân hàng, để khi ta đến, ta thu hồi của thuộc về ta cùng với số lời chứ ! (28) Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. (29) Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. (30) Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

SUY NIỆM

Hôm nay ngày mùng 3 Tết, Hội Thánh Việt Nam mời gọi con dân của mình cầu xin Chúa thánh hóa công việc làm ăn. Tin Mừng theo Thánh Matthêu tường thuật, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn “những người đầy tớ và những yến bạc” để dạy dỗ các môn đệ của mình.

Lãnh vực công việc làm ăn là một trong những lãnh vực quan trọng của cuộc sống, trong đó chúng ta thể hiện mối tương quan đích thực của chúng ta với Thiên Chúa. Chính khi thực hiện các trách nhiệm của mình trong đời sống thực tế hàng ngày, chúng ta tự diễn tả mình là ai trong tương quan với Thiên Chúa ; và ngang qua việc thực hiện các trách nhiệm của mình trong đời sống thực tế hàng ngày, mà chúng ta sẽ được Thiên Chúa đưa vào hưởng niềm hoan lạc của chính Ngài.

Dụ ngôn hôm nay Chúa Giêsu dạy cho thấy : vấn đề không phải là “số các yến bạc được trao bao nhiêu”, mà là “những người đầy tớ đã sử dụng chúng như thế nào”. Người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn dấu số bạc của chủ.  Tất nhiên ông chủ khen hai người đầu và nổi giận vì cách thế biếng nhác của người thứ ba  kia. Ta thấy người thứ nhất và thứ hai khác nhau về số các yến bạc, nhưng giống nhau ở chỗ đã mạnh dạn đem các nén bạc được trao ra sử dụng để sinh lời,  mặc dù chưa biết thắng bại ra sao. Riêng người thứ ba thì không bắt tay vào việc, không tin vào sự nâng đỡ của ông chủ, và rồi đã đem chôn nén bạc đã được trao.

Quan sát ba người đầy tớ ta thấy : người ta “không bằng nhau ở số lượng điều mình đã nhận” nhưng “bằng nhau ở phần thưởng dành cho sự nỗ lực”. Nếu so “số lượng nén bạc” được trao của người thứ nhất và người thứ hai chắc chắn ta thấy khác nhau, nhưng “nỗ lực công việc” và phần thưởng danh dự dành cho hai người chắc chắn giống nhau. Với hai người này ông chủ đều nói : "Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !"

Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng : Hãy thử nghĩ xem, không ai trong dụ ngôn bị phạt về bất cứ tội nào, chẳng ngoại tình, chẳng bội thề hay phạm bất cứ một tội nào như thế. Nhưng có người bị phạt là do anh ta đã không giúp ích gì cho người khác. Kẻ đã chôn vùi nén bạc cho thấy cuộc đời anh ta không có gì đáng trách, nhưng lại không sinh lợi gì cho ai khác, không sinh lợi gì cho chủ, không sinh lợi cho mình, số phận kẻ ấy thật đáng thương. Thánh nhân còn thêm rằng : Nào chúng ta đã không nhìn những cây đơm bông kết quả sao ? Chúng mạnh biết bao, đẹp dường nào, chúng nảy nở, xum xuê, cao lớn quá ! Tuy nhiên, nếu chúng ta có một thửa vườn, có những cây không sinh trái, ắt hẳn đó sẽ là những cây già cỗi sắp chết. Nếu có phải chặt, ắt người ta sẽ chặt những cây ấy trước. Cũng vậy, nếu có những người lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa những nén bạc mà đem chôn dấu, ắt hẳn người ấy sẽ bị trắng tay và bị trừng phạt.

Hôm nay ngày mùng 3 Tết, ngày xin Chúa thánh hóa công việc làm ăn trong năm mới. Tin tưởng vào tình yêu thương nâng đỡ của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa và dâng lời cầu nguyện.

Xuân hồng dệt nắng muôn nơi
Lòng con khấn nguyện, dâng lời thiết tha.
Chúa ban ân phúc mọi nhà
Ngài trao nén bạc, đem ra sinh lời
Gấp năm, gấp bốn, gấp đôi
Mỗi người, mỗi việc, sinh sôi từng ngày.
Dẫu cho vất vả đắng cay
Tin Ngài nâng đỡ từng giây không rời
Mùa màng hoa trái tốt tươi
Bán buôn thuận lợi, lòng vui dạt dào
Dâng lên Chúa cả trời cao
Người công chức, kẻ cần lao cơ hàn
Xin thương mở rộng tay ban
Phúc lành tuôn đổ ngập tràn Thánh ân. 

114.864864865135.135135135250