26/06/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

692
Thứ Bảy tuần XII thường niên (thơ)


“Nhà  tôi chẳng đáng Ngài vào
Nhưng Lời Ngài phán, chữa bao bệnh tình.”
Đức tin mở lối khai sinh
Vững lòng trông cậy một mình Chúa thôi.
Lời NGÀI quả quyết đây rồi
Tội khiên nhân thế gánh nơi thân này.
***
Hãy năng dự Lễ mỗi ngày
Chúa thương ngự đến hồn nay được lành.


Bé Con Tê-rê-sa

114.864864865135.135135135250