31/05/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

562
Thứ Hai tuần IX thường niên - (thơ)
Chuyện đời như mớ bòng bong,
Việc mình không gỡ, ai hòng gỡ cho.
[1]
Dụ ngôn người thợ vườn nho,
Chúa dùng răn dạy người lo Nước Trời.
Lời đầy ám chỉ, gọi mời,
Giúp cho thức tỉnh cuộc đời tội nhân.
Ai nghe Lời Chúa ân cần,
Vững tin vào Chúa thế trần nhạt phai.
Đừng có lòng cứng dạ chai,
Biện minh, che mắt, bịt tai, hại mình.
Khôn ngoan cải đổi hoàn sinh,
Thực thi Lời Chúa phúc vinh thiên đàng.
Bé Con Têrêsa

[1] Xuân Văn, Sứ điệp tình thương, Nxb Thuận Hóa, 1998, câu 6048-6049, tr. 248.
114.864864865135.135135135250