14/05/2017 -

Lời Chúa - hàng ngày

476
Thứ Hai tuần V Phục Sinh

Thứ Hai tuần V Phục Sinh

Ga 14,21-26

"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng : "Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy".

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng : "Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian ?" Chúa Giêsu trả lời : "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà anh em nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với anh em những điều này khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ nhắc nhở cho anh em tất cả những gì Thầy đã nói với anh em ".

SUY NIỆM

Thánh Gioan thường được biết đến với danh hiệu là người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến. Ngài hiểu và trình bày rất rõ về tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, cũng như những đòi hỏi tình yêu nhân loại dành cho Thiên Chúa. Theo thánh Gioan tình yêu là khởi nguyên của mọi sự, tình yêu là sợi dây thắt chặt mối tương quan giữa Thiên Chúa với loài người, loài người với Thiên Chúa, và loài người với nhau. Tình yêu là điểm trọng yếu, là khởi đầu, là trung gian, và cùng đích của cuộc hành trình tiến về với Chúa và hướng đến anh chị em. Quả như Thánh Augustinô đã nói :  

Tình yêu đối với Chúa và đối với tha nhân là nội dung của toàn bộ Sách Thánh, là tổng hợp của triết lý, là đích điểm của thần học, là linh hồn của giáo dục học, là bí quyết của chính trị, là đặc tính cốt yếu và mức độ của sự hoàn hảo Kitô hữu, là tuyệt đỉnh của mọi nhân đức, là hứng khởi của ân sủng, và là ơn ban xuất phát từ nguồn mạch thiêng liêng.[1]

Tuy nhiên, có nhiều cách thế để biểu lộ tình yêu. Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta rằng, vâng giữ lời Thiên Chúa là bằng chứng chắc chắn để biểu lộ tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Chúa Giêsu đã nói : “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy”. Suốt cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu, Ngài đã minh chứng tình yêu của Ngài dành cho Chúa Cha, Ngài đã “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá”[2]. Câu trả lời “xin vâng” mau lẹ của Mẹ Maria với sứ thần Thiên Chúa : “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền[3], cũng là một minh chứng hùng hồn về tình yêu của Mẹ Maria dành cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu và Mẹ Maria không chỉ xin vâng bằng lời nói xuông, nhưng xin vâng bằng trọn cả đời sống. Các Ngài quả là mẫu gương cho mỗi Kitô hữu chúng ta về tình yêu được minh chứng bằng sự vâng lời.

Cuộc sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng vậy, tình yêu của chúng ta dành cho Chúa sẽ được thẩm định bằng việc chúng ta tuân giữ điều răn của Ngài. Tình yêu ấy phải được thể hiện bằng những chọn lựa hy sinh, nhiều khi phải ray rứt và rướm máu. Tình yêu ấy phải được minh chứng bằng chính cuộc sống tốt lành của chúng ta. Yêu chân chính quên đi bản thân mình, sống cho Chúa, vì Chúa và phục vụ anh chị em.

Và rồi, hệ qủa của tình yêu, hệ quả của sự vâng lời sẽ làm thắt chặt tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa : “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. Khi sống trong tình yêu, khi tuân giữ lệnh truyền của Chúa, chính lúc ấy tình yêu của Thiên Chúa sẽ phủ lấp tâm hồn chúng ta. Chúng ta sẽ sống vì Chúa, sống cho Chúa và thuộc trọn vẹn về Ngài. Chúng ta sẽ đủ sức tô điểm vũ trụ này tràn lấp tình yêu và ân sủng Chúa.

Ước gì mỗi chúng ta cũng đi vào trong tương quan mật thiết với Chúa, bằng cách chăm chú nghe Lời Chúa và thực hành điều Chúa truyền dạy. Ước gì khi chúng ta thực thi điều Chúa truyền dạy, chúng ta gắn bó với Chúa hơn và liên kết với anh chị em đồng loại cách thân ái hơn.

Lạy Chúa,

Xin cho con nên một với Chúa trong tình yêu,

để con chăm chú thực thi điều Chúa truyền dạy...

Xin cho con thể hiện tình yêu con dành cho Chúa,

bằng trọn cả cuộc sống tốt lành thánh thiện,

yêu thương anh chị em đồng loại như chính mình.

Xin cho con sức mạnh của Chúa,

để con nghe được tiếng Chúa đang hướng dẫn,

dạy bảo và nhắc nhở con trên mọi nẻo hành trình của cuộc sống.

Amen.


[1] x. A. Trapes, S.Agostino. La Regola, Ancora, Milano 1971,

[2] Pl 2,8.

[3] Lc 1,38

114.864864865135.135135135250