18/11/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

683
Thứ Hai tuần XXXIV Thường Niên.
Khi vào dâng cúng quỹ chung
Chúa rằng ý nghĩa đích cùng là đây
Ngay khi cuộc sống từng ngày
Gieo neo vất vả vương đầy khó khăn.
Dâng phần ấy nghĩa tận căn
Là chia sinh mạng của ăn đời mình
Lễ dâng đúng nghĩa hy sinh
Dâng hết tâm tình, phần phúc Chúa ban.
Nếu dâng những của dư tràn
Thì rằng cũng tốt, tâm can chưa tròn.
Dâng sao cho vẹn lòng son
Cho thành của lễ tâm hồn thênh thang.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250