14/11/2020 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

33
Cùng Mẹ giữ đức khiết trinh
Cùng Mẹ giữ đức khiết trinh

Con yêu Mẹ Chúa trinh nguyên
Mẹ Vô Nhiễm tội tinh tuyền (tông truyền) đầu thai
Con trao lời hứa hôm mai
Khiết trinh trong sạch nhụy nhài ngát hương
Bụi trần xa lánh, coi thường
Giữ tâm trong sáng, nên gương chói ngời
Xứng danh con Đức Chúa Trời
Đệ huynh cùng với Ngội Lời hiển vinh
Nên đền thời Chúa Thánh Linh
Và cùng với Mẹ Thiên đình hợp hoan.
114.864864865135.135135135250