29/06/2019 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

111
KINH DÂNG MÌNH
CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
[1]

 
Trong sách “Tháng Trái Tim Chúa Giêsu” của Nhà xuất bản Hiện Tại, xuất bản năm 1969, trang mục ngày mồng tám có ghi[2]: Việc thứ nhất phải làm để tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu là dâng mình cho Trái Tim cực trọng của Người. Trong trang này thánh nữ Magarita kể: “Có người xin tôi cầu nguyện cho một người tội lỗi ăn năn thống hối. Tôi nhận lời và cầu nguyện như ý xin. Ngày sau đó, Chúa hiện đến phán với tôi rằng: ‘Nếu kẻ tội lỗi ấy vâng theo thánh ý Chúa Cha cho trọn, Ta sẽ thương cứu nó, nhưng nó phải dâng mình cho Trái Tim Ta’.”

Kể từ đó thánh nữ Magarita thấy ai có lòng tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu thì cũng khuyên họ dâng mình cho Chúa. Thánh nhân nói: "Muốn được đẹp lòng Chúa và thực lòng kính mến Trái Tim Chúa Giêsu, người ta phải dâng mình cho Trái Tim cực trọng của Chúa.” Thánh nữ đã viết nhiều bản kinh dâng mình gửi đi nhiều nơi. Quả vậy, dâng mình cho Chúa là nhận Chúa là đấng dựng nên mình, cứu chuộc, coi sóc, ban mọi ơn trong ngoài hồn xác, và quyết tâm kính mến Chúa đến trọn đời như con với cha hiền. Và đã dâng mình cho Chúa, thì phải thành thực và trọn vẹn, hồn xác, nếu còn giữ lại phần nào thì Chúa không vui.

Hơn nữa, Chúa Giêsu không chỉ muốn cho người ta dâng mình riêng từng người, lại muốn cho mọi người trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xứ đạo, trong tu viện hợp ý cùng nhau dâng mình cho Chúa, nhận Chúa làm Vua cai trị họ nữa.

Hôm nay, tôi tìm thấy trong sách kinh một “Kinh dâng mình cho Trái Tim Chúa Giêsu” có lẽ đây là một trong các bản kinh dâng mình khác của thánh Magarita mà Mẹ Hội Thánh muốn dạy cho con cái của mình.

Lời kinh mở đầu đó là lời tạ ơn, vì ơn cứu chuộc vô biên mà Chúa Giêsu đã dành cho từng người. Hơn nữa, lời kinh hướng mỗi người đến một điểm tuyệt diệu đó là mời gọi tất cả chúng ta chung một lòng đến dâng mình cho Trái Tim Cực Trọng Chúa: “Tạ ơn Đức Chúa Giêsu là Đấng rất nhân lành đã chuộc tội loài người.
[3] Xin Chúa đoái thương chúng con lấy lòng khiêm nhường đang sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa. Chúng con vốn thuộc về Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa luôn.[4] Chúng con ước ao hợp làm một cùng Chúa cho vững vàng hơn nữa, thì ngày hôm nay, tất cả chúng con một lòng đến dâng mình cho Trái Tim Cực Trọng Chúa.”[5] Ôi lạy Chúa Giêsu – Vua Tình Yêu, chúng con thuộc về Chúa, chúng con yêu mến Chúa, chúng con dâng mình cho Trái Tim cực thánh của Chúa.

Tuy nhiên, lời kinh còn dắt chúng ta đến chỗ biết mở cõi lòng ra thưa lên với Chúa về tất cả anh chị em sống chung quanh chúng ta:  “Thương ôi! Có nhiều người chưa biết Chúa, lại nhiều kẻ đã lỗi các giới răn và khinh dể
[6] Chúa. Xin Chúa khoan nhân thương gọi những kẻ ấy trở về làm tôi Trái Tim Cực Thánh Chúa. Xin Chúa chẳng những là làm Vua các kẻ lành chẳng lìa bỏ Chúa bao giờ, mà còn làm Vua các con bội bạc đã bỏ Chúa, cùng đưa họ về cùng Trái Tim Chúa cho sớm, để họ khỏi đói khát và khỏi chết vô cùng.[7] Xin Chúa làm Vua những ai[8] lạc đàng theo đạo rối, hay là bất thuận chẳng hợp với Hội Thánh Chúa, thì xin Chúa dắt về đường nẻo chính thật,[9] để mọi người đều tin như nhau, và chóng nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên.” Đọc lên lời kinh, chúng ta được mời gọi hiệp thông với nhau những anh chị em tốt lành, những ai đang vương tội lỗi, những ai đang xa lìa Chúa, những ai đang lầm đường lạc lối, chúng ta đều có chung một tấm lòng trong tình yêu thương của Chúa là chủ chiên tốt lành còn chúng ta là đoàn chiên của Ngài.

Sự hiệp thông mà Chúa dạy chúng ta đưa dẫn chúng ta về mầu nhiệm Hội Thánh, ở đó có Chúa Giêsu là đầu và mỗi người chúng ta là chi thể. Ở đó mỗi người có nhiệm vụ làm phát triển và mở mang nước Chúa mỗi ngày một lan rộng hơn.  “Lạy Chúa, xin ban sự bằng yên, cho Hội thánh Chúa càng ngày càng thịnh,
[10] cho các dân các nước giữ phép đạo chính, để cho khắp tứ phương thiên hạ hết mọi người đồng thanh kêu lên rằng: ngợi khen Trái Tim Cực Thánh đã ban mọi sự lành cho chúng con; sáng danh trái Tim Cực Trọng Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.”
 
[1] Bản kinh đã thay đổi một số từ cổ và một vài cấu trúc cổ
[3] Bản gốc: “Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Đấng rất nhân lành đã chuộc tội cả và loài người ta.”
[4] Bản gốc: “liên”
[5] Bản gốc: “Song chúng con ước ao hợp làm một cùng Chúa cho vững vàng hơn nữa, thì ngày hôm nay chúng con thay thảy rắp lòng đến dâng mình cho Trái Tim Cực Trọng Chúa.”
[6] Bản gốc: “dể duôi.”
[7] Thay đại từ “nó” trong bản gốc bằng đại từ “họ”.
[8] Bản gốc: “kẻ”
[9] Bản gốc: “đàng thật nẻo chính.”
[10] Bản gốc: “Lạy Chúa, xin ban sự bằng yên, sự thong dong cho Hội thánh Chúa càng ngày càng thịnh.”
114.864864865135.135135135250