27/05/2022 -

Sinh hoạt khác

157

Văn phòng Truyền thông của FABC (Liên hội đồng Giám mục Á châu) đã thực hiện và phổ biến một file powerpoint nhằm giúp học hỏi về sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội thứ 56 với nội dung như sau:


 
FABC - OSC / WHĐ
114.864864865135.135135135250