02/09/2018 -

Thư viện audio

219
0902-Cn với Chân phước Gu-a-la Be-ga-mô

Những điều đức thánh cha Phan-xi-cô nhắn nhủ các giám mục, làm chúng ta nhớ đến vị giám mục tiên khởi của Dòng Anh em Thuyết giáo – chân phước Gu-a-la Be-ga-mô người có đầy đủ những phẩm chất của một người tôi tớ Chúa và là gương mẫu cho các mục tử của đàn chiên.
114.864864865135.135135135250