04/09/2018 -

Thư viện audio

238
0904-Cn với Chân phước Ca-ta-ri-na Ra-cô-ni-gi

Thế giới vẫn còn đó những anh chị em không được đến trường, không biết chữ đang bị châm chọc, bị khinh rẻ và bị bóc lột. Giá trị của họ đang bị chà đạp thảm thương. Ước gì mọi người biết tôn trọng phẩm giá của họ. Vì chính khi chân nhận giá trị của anh chị em mình, cũng là khi chúng ta đang nâng cao giá trị của chính bản thân.
114.864864865135.135135135250