26/02/2023 -

Thư viện audio

273
Kinh nguyện cầu thánh Giuse

Chúng con lạy ơn ông thánh Giuse thuở xưa Thánh Thiên Thần hiện đến yên ủi ngài rằng: Giuse là con vua Đa-vít, chớ lo sự làm bạn cùng Rất Thánh đồng trinh Maria làm chi, vì chưng con người đã chịu thai trong lòng ngài bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà có, vậy Ngài sẽ sinh ra một con trai cùng đặt tên là Giê-su. Chúng con xin ông thánh Giuse cầu cho chúng con./ Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.
114.864864865135.135135135250