07/05/2024 -

Thư viện hình ảnh

240
Hình ảnh Thánh lễ An táng - Dì Catarina Nguyễn Thị Thập

Dì Catarina Nguyễn Thị Thập đã an nghĩ trong Chúa lúc 18g20 ngày 2804/1205/2024 tại Tu viện Thánh Mẹ Thiên Chúa. Thánh lễ An táng của Dì do Cha Bề trên Phụ tá Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam chủ tế vào lúc 15g00, thứ 2, ngày 06/05/2024 tại Tu viện Trung ương Dòng.

Xin mời xem hình tại đây
114.864864865135.135135135250