14/05/2023 -

Tx Mỹ Thạch

792
Trực tuyến:  Thánh lễ mừng Năm Thánh 50 năm Thành lập Hội dòng tại Tu xá Thánh Phanxicô - Gia Lai

Xin bấm vào youtube bên dưới 
  
 
 
114.864864865135.135135135250