25/01/2016 -

Tx Vũng Tàu

943
Tu xá KITO VUA - Vũng Tàu mừng Bổn mạng

Chùm ảnh ngày Bổn Mạng Tu xá CHÚA KITO VUA - Vũng Tàu