30/12/2022 -

Thư viện hình ảnh

615
Hình ảnh LỄ AN TÁNG nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ NHIỆM

Dì Anna Nguyễn Thị Nhiệm đã an nghĩ trong Chúa lúc 3g45 ngày 28/12/2023 tại Tu viện Thánh Martino Tam Hà. Thánh lễ An táng của Dì do Cha Bề trên Phụ tá Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam chủ tế vào lúc 5g00, thứ 6, ngày 30/12/2022 tại Tu viện Trung ương Dòng.
 
114.864864865135.135135135250