LỊCH PHỤNG VỤ
DÒNG NỮ ĐA MINH ROSA LIMA
Năm 2018-2019


Chủ điểm: "Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi"
             hoán cải và canh tân đời sống thánh hiến.


Năm 2019: "Hoán cải và canh tân đời sống kỷ luật tu trì và ba lời khấn."


Tháng 01   Tháng 02   Tháng 03   Tháng 04
Tháng 05   Tháng 06   Tháng 07   Tháng 08
Tháng 09   Tháng 10   Tháng 11   Tháng 12
 
Bài đọc Chúa nhật: năm C
Bài đọc ngày thường: năm lẻ

---- š› ----


Chú thích và viết tắt
Th     : Thánh
Ts     : Tu sĩ
Tđ     : Tử đạo
Tn     : Trinh nữ
Tg     : Thầy giảng
Tsht  : Tiến sĩ Hội thánh
Tntđ  : Trinh nữ Tử đạo
Cp    : Chân phước

Gh    : Giáo hoàng
Gm   : Giám mục
Vp     : Viện Phụ
Lm    : Linh mục
Pt      : Phó tế
Nt      : Nữ tu
Hđđ   : Huynh đoàn Đa Minh
---- š› ----