LỊCH PHỤNG VỤ

DÒNG NỮ ĐA MINH ROSA LIMA

Năm 2024

NĂM CẦU NGUYỆN

---- š› ----

THÁNG 01 THÁNG 02 THÁNG 3 THÁNG 4
THÁNG 5 THÁNG 6 THÁNG 7 THÁNG 8
THÁNG 9 THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12

Chú thích và viết tắt
LỄ TRỌNG
LỄ KÍNH
Lễ nhớ
Lễ nhớ tự do
------------
                                           Th     : Thánh
                                           Ts     : Tu sĩ
                                           Tđ     : Tử đạo
                                           Tn     : Trinh nữ
                                           Tg     : Thầy giảng
                                           Tsht  : Tiến sĩ Hội thánh
                                           Tntđ  : Trinh nữ Tử đạo
                                           Cp    : Chân phước

                                           Gh    : Giáo hoàng
                                           Gm   : Giám mục
                                           Vp     : Viện Phụ
                                           Lm    : Linh mục
                                           Pt      : Phó tế
                                           Nt     : Nữ tu
                                           Hđđ : Huynh đoàn Đa Minh

 
 
Các màu lễ phục
Đ = Đỏ, T = Tím, Tr = Trắng, V = Vàng, X = Xanh