Liên lạc về ơn gọi Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima
Liên lạc về ơn gọi Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima
/ 2311 / Liên lạc ơn gọi
Mời bạn liên lạc với chúng tôi trong mùa chiêu sinh ơn gọi này. Xin Chúa là Đấng đã thôi thúc trong lòng bạn tiếng gọi thân thương, sẽ giúp bạn đến với Ngài nơi mà Ngài muốn. ...