Cộng đoàn Mỹ LInh
Cộng đoàn Mỹ LInh
/ 331 / Tx Mỹ Thạch
CỘNG ĐOÀN MỸ LINH GIÁO XỨ MỸ THẠCH - CHƯ SÊ- GIÁO PHẬN KONTUM ...