Cộng đoàn Chợ Thủ - Hồng ân Năm Thánh
Cộng đoàn Chợ Thủ - Hồng ân Năm Thánh
/ 1259 / Cđ. Chợ Thủ
Hội dòng được cha chánh xứ Giáo xứ Chợ Thủ - Phêrô Mai Đức Vượng và Ban Mục vụ Giáo xứ mời đến hiện diện, với mục đích cộng tác trong việc mục vụ và Loan Báo Tin Mừng cho lương dân cũng như tân Phúc Âm hóa cho những anh chị em theo đạo nhưng nguội lạnh từ lâu do hôn nhân khác tôn giáo và văn hóa bản địa. ...