Lớp ơn gọi tại Tu viện Mẹ Lên Trời - Lạc Lâm
Lớp ơn gọi tại Tu viện Mẹ Lên Trời - Lạc Lâm
/ 187 / Hoạt động khác
Mọi ơn gọi đều đến từ Thiên Chúa, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp qua việc đồng hành, linh hướng. Với tất cả tâm tình cũng như thao thức về ơn gọi của Hội dòng,Tu viện Mẹ Lên Trời Lạc Lâm đã mở lớp tìm hiểu ơn gọi với 30 em tham dự. ...