Net
Net
/ 658 / Cđ. Xuân Nhạn
Khởi đi từ lệnh truyền của Đức Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ...” (Mt 28,19a). Trải qua dòng lịch sử, Gíao hội vẫn thi hành lệnh truyền ấy, có lúc hăng say nhiệt thành, có lúc mệt mỏi rã rời, có lúc thành công rực rỡ, cũng có lúc thất vọng ê chề...Tuy thế, vẫn còn đó những tâm hồn thao thức cho công việc mở mang Nước ...